སུ་བྱ། ཤེས་རབ་གཏུ་མ་མོའི་གཟུགས་སུ་གྲགས[༡]། རྣམ་པ་དང་བྲལ་བ་དེ་སྦྱིན་
མ༑
རེག་བྱ་མེད་པའི་རེག་སྐྱེད་མ། [༢]དེ་ལྟའི་ཤེས་རབ་དང༐ལྷན་ཅིག[༢]
རྡོ་རྗེ༐སྐྱིལ་ཀྲུང་[༤]སེམས་ཀྱིས་ནི། སེམས་ནི་གཡོ་བ་མེད་པར་བྱ། ཐིག་[༥]ཚུལ་
ཆར་ཡང་ད་ང་བྲལ་བ། ཐིག་[༦]ཚུལ་ཆ་ར་ཡང་དག་[༧]ཉིད་ད་ང་། ཐིག་ལེ་ཚུལ་
དང་ཆ་
ར་ཡང་ན་ང་། རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ནི་དེར་སེམས་བྱ། ཆར་ཡང་གི་ནི་[༨]
ནང་དུ་སེམས།
ཡང་ནི་ཚུལ་གྱི་ནང་དུ་སེམས། ཚུལ་ནི་ཐིག་ལེར་འགྲོ་བར་
བསྒོམ[༩]༑ ཐིག་ལེ་ཡང་ནི་སྟོང་པར་འགྲོ། སྟོང་པ་རང་བཞིན་ཞེས་སུ་བསྟན།
གསུམ་ད་ང་བྲལ་བ་མ་སྐྱེས་མཆོག དེ་ལྟ་བུ་ཡི་ཆོ་ག་ཡིས། [༡༠]འདི་ཡི་ཆོ་གའི་
ཐབས་ཀྱི
ས་[༡༧]ནི། གང་ཞིག་རྩེ་གཅིག་གིས་ནི་བཟླས། དེས་ནི་ད་ངོས་གྲུབ་ཆེན་
པོ་འཐོབ།
ཟླ་བ་གཅིག་གིས་གདོན་མི་ཟ། དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ཐིག་ལེ་
ལས་
རང་བཞིན་གྱི་བཟླས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སྟེ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པའོ།
བཅོམ་ལྡན་ད་པའ་བོ་དཔའ་དབང་ཕྱུག སྔར་ནི་ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་བཀའ་སྩལ།
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ད་བང་ཕྱུག དེ་ཡི་དོན་ནི་བཤད་དུ་གསོལ། དེ་
ཡི་དུས་ཀྱི་
དོན་འདི་ནི། སྤྱན་རིང་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག དུས་ནི་ཆ་ར་ཡང་ཞེས་
སུ་བཤད། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནི་སྦྱོར་བའི་དོན། སྦྱོར་བ་བཞི་ཡང་བཞི་བཞིར་གྱིས།
ཡན་ལག་གཅིག་ནི་སྤངས་པའོ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྙེད་དཀའ་བ། དེ་ཡི་སྐྱེ་
བ་
བདག་གིས་བཤད། རྟེན་གྱི་སྲོག་གི་དབྱུག་[༡༢]པ་ལ། དེ་རུ་སྦྱོར་བ་བསྟན་
པའོ༑
སྲོག་གི་དབྱུག་[༡༨]པ་དབུས་ན་གན་ས། ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་དག་མཆོག
སུམ་ཅུ་[༡༧]རྩ་གཉིས་མདུད་དང་ལྡན། དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་ནང་དུ་མིན། མདུད་པ་ཡི་
ི་གནས་སུ་སྦྱོར། དེ་[༡༢]ནི་ཆར་ཡང་རྣམས་ཀྱི་དོན། ཆར་ཡང་སྦྱོར་བ་ནང་དུ་
80---266


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*