དྲིས་པ་ཡང་དག་ད་གྱེས་པ་མཆོག སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་རྙེད་དཀའ་བ།
དགའ་བྲལ་དུས་སུ་སྦྱོར་བ་མེད། དེ་ནི་དགའ་བྲལ་ད་གའ་བ་མིན། བཅོམ་
ལྡན་འདས་མས་
གསོལ་པ། ཀྱཻ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དགའ་བྲལ་གྱི་དགའ་བ་དང་
ད་གའ་བྲལ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
དགའ་མོ་ཁྱོད་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲ། དགའ་བྲལ་གྱི་དགའ་བ་དང་དགའ་
བྲལ་
གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེར་ཡོད་པ་དེ་བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་ཞིག་ད་གའ་བྲལ་
གྱི་དགའ་བ་དེ་ཞུ་བ་གནས་པ་སྟེ་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་ད་ང་བྲལ་བའོ། གང་ཞིག་
ད་གའ་བྲལ་དེ་ནི་དགའ་བ་ད་ང་བྲལ་བ༐
ཞུ་བ་[༢]འཕོ་ཞིང་འཇིག་པའོ། དགའ་
བྲལ་གྱི་དགའ་བ་ནི་ཞུ་བ་གནས་པ་སྟེ།
འཕོ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་
རང་གིས་ཉམས་སུ་
རྨྱོང་བའི་ངོ་བོའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་གསོལ་པ། རང་
གིས་[༢]ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་
མཚན་ཉིད་ད་གའ་བྲལ་གྱི་ད་གའ་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་
སྐྱེས་པའི་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་
ཅི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ད་གའ་བ་ནི་དངོས་པོ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ངོས་པོ་མ་[༤]ཡིན་པ་
ཡང་མ་ཡིན།
གསང་བ་ཡང་མ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཀྱང་མ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་
བ་
ཡང་མ་ཡིན། སྲིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན་།
ཆ་ར་ཡང་མ་ཡིན། ཐིག་ལེ་ཡང་མ་ཡིན་། ཚུལ་ཡང་མ་ཡིན། ཚུལ་ཙམ་ཡང་མ་
ཡིན༑
མཆོག་ཀྱང་མ་ཡིན། གཞན་མཆོག་ཀྱང་མ་ཡིན། ཤར་བ་ཡང་མ་ཡིན།
ནུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཟུགས་ཀྱང་མ་ཡིན། སྒྲ་ཡང་མ་ཡིན། དྲི་ཡང་མ་ཡིན།
རོ་ཡང་མ་ཡིན། རེག་བྱ་ཡང་མ་ཡིན། ཡི་གེ་ཡང་མ་ཡིན་། རྟེན་ཡང་མ་ཡིན་།
བརྟེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཁམས་ཀྱང་མ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱང་མ་ཡིན། ཐབས་
ཀྱང་མ་ཡིན།
ཐིམ་པ་ཡང་མ་ཡིན། ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་མ་ཡིན། དབང་ཡང་མ་
80---287


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*