བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུམ། ཀི

པན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཤེས་ར་བ་མའི་ཡན་ལག་གིས་འཁྱུད་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་འཛིན་
པ༑
རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའོ། རྡོ་རྗེ་དང་། དྲིལ་བུ་ད་ང་། རྔེའུ་ཆུང་
ད་ང་༑
ཀ་པཱ་ལ་ད་ང་། ཁ་ཊྭཱ་ག་བསྣམས་པ། ཤར་གྱི་འད་བ་མར་ར་རོ། ཡང་
སྲུ
བ་[༡]པ་ད་ང་བསྲུབ་[༢]པའི་ཐབས་ཀྱི་[༢]མཆོག་གི་ད་གའ་བའི་རྟགས་ལས་ད་པའ་བོ་་་་
ཆེན་པོ་ཁྱབ་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ། མར་ཀ་ཏ་འི་མདོག་ལྷག་མ་ནི་ཚངས་པ་བཞིན་དུ་
བྱང་དུའོ། ཡང་སྲུབ་[༤]པ་དང་བསྲུབ་པའི་ཐབས་ཀྱི་ད་གའ་བྲལ་གྱི་[༧]དགའ་
འི་རྟགས་ལས་ད་པའ་བོ་ཆེན་པོ་དྲག་པོ་ཞེས་བྱ་བ་མདོག་ནག་པོ་ཁྱབ་འཇུག་
བཞིན་
ནུབ་ཏུའོ། ཡང་སྲུབ་[༨]པ་ད་ང་བསྲུབ་[༩]པའི་ཐབས་ཀྱི་[༡༠]ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་
པའི་ད་གའ་བའི་
རྟགས་ལས་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ད་བང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་[༡༡]མདོག་ད་ཀར་
པོ༐
ཁྱབ་འཇུག་[༡༢]བཞིན་ལྷོ་ཕྱོགས་སུའོ། པདྨའི་མཚམས་སུ་དྲི་ཞིམ་པ་ད་ང་ལྡན་
པའི་ཆུ
ས་གང་བའི་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་བདུད་རྩི་ལྔས་བཀང་བའི་ཀ་པཱ་ལ་བཞིའོ།
ཡང་སྲུབ་[༡༨]པ་ད་ང་བསྲུབ་[༡༢]པའི་ཐབས་ཀྱི་[༡༨]རོ་བརྒྱད་ལས་མེའི་མཚམས་སུ་ད་པའ་
མོ་[༢༦]ཆེན་མོ་
མདོག་[༡༧]དཀར་མོའོ། ཆུའི་མཚམས་སུ་གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་མ་བཻ་
ཌཱུརྱ་འི་[༡༨]མདོག་ག་གོ།
རླུང་གི་མཚམས་སུ་དུས་མཚན་མ་ན་མ་མཁའ་སྡོན་པོའི་
མདོག་གོ།
ད་བང་ལྡན་གྱི་མཚམས་སུ་གཽ་རཱི་མདོག་སེར་པོའོ། ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་ཞལ་གཅིག་[༢༢]པ། སྤྱན་གསུམ་པ། ཕྱག་བཞི་པ།
ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པོའི་བཞུགས་སྟབས་[༢༢]ཀྱིས་བཞུགས་པ།
ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་འཛིན་པ། ཕྱོགས་ཀྱི་[༢༡]གོས་ཅན་། གྲི་གུག་དང་། ཀ་པཱ་ལ་དང་།
ཁ་ཊྭཱ་ག་དང་། རྔེའུ་ཆུང་བསྣམས་པའོ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོར་རྡོ་རྗེ་གཏུན་མོ་ནི་
ན་ག་
མོ་ཆེན་མོའི་མདོག་གོ། བྱང་སྒོར་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་[༢༢]བྱེད་མ་སེར་མོའི་མདོག་
གོ༑
ནུབ་སྒོར་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མ་ད་མར་མོ་ཆེན་མོའི་མདོག་གོ། ལྷོ་སྒོར་རྡོ་རྗེ་ཙ་རྩི༐ཀཱ་
80-----296


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*