བདག་གིས་བཤད། སྲོག་གི་ད་བྱུག་པའི་གང་ཞིག་སྟེ། སོར་བཅུ་གཉིས་ནི་
མདུད་པ་མེད། འོག་གི་ཆ་ནི་བཅུ་གཉིས་ཕྱེད་། དེ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་པདྨ་ར་ནི།
དྲུག་ཕྱེད་པདྨ་མིག་དང་འདྲ། རྩ་བ་ད་ང་བ་ཅས་ལྟེ་ན་ང་དུ། རྩ་བ་རྩ་བའི་
ན་ང་
འོངས་ནས། འད་བ་མའི༐སྐེ་རུ་བཅར་[༡]ཏེ་གན་ས། དབྱུག་[༢]པའི་རྣམ་
པའི་
ངོ་བོར་གྲགས། བུ་ག་ཕྲ་མོས་[༢]ན་ང་ན་ལྡན་། དེ་ནི་སྲོག་པ་རྩ་ཉིད་ཡིན།
ཁམས་གསུམ་གྱི་ནི་རྟེན་ཡིན་ན་ནོ། རྒྱུ་ད་ང་འབྲས་བུ་གཉིས་མེད་ཀྱིས[༤]། རྩ་
ད་ང་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཡིས་བཏབ།
དྲུག་ཕྱེད་རྩ་བ་ད་ང་ལྡན་ནི། རྩ་བའི་སྐུད་པ་
བྱད་གཟུགས་གསལ། བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་བྱེ་བྲག་ཏུ་། རྩ་བའི་སྐུད་པ་གཅིག་
པུའོ༑
རྩ་བ་གསུམ་དབྱེ་སྐལ་ལྡན་མོ། འབྲས་བུ་ཡང་ནི་དེ་བཞིན་ན་ནོ། རྩ་
བ་[༧]འབྲས་བུ་
གཉིས་ཀྱི་གནས། བཅུ་གཉིས་ཕྱེད་ཀྱི་གཅིག་པའོ[༨]། དེ་ནི་ཤིན་
ཏུ་ཕྲ་
མོ་འཇམ། རིན་ཆེན་ཁ་ན་ང་མན༐ཆོད་དོ[༩]། དེ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་སྐུད་
ཡོད༑
རྣམ་ཤེས་དྲུག་པོའི་རྟེན་མཆོག་གོ། ཆ་ར་ཡང་དང་ནི་ཐིག་ལེ་ཚུལ།
ཚུལ་ཙམ་[༡༠]མཆོག་དང་གཞན་མཆོག་གོ། ཤྲཱི་ནི་གཞན་མིན་འདི་རུ་ཆ་ར་། ཐིག་
ལེ་རླུ
ཱ་ཞེས་སུ་ནི་དྲན་། ཚུལ་ནི་ན་ཡི་ཡིག་འབྲུ་ཡིན། ཏི་ཡི་ཡི་གེ་ཚུལ་ཙམ་མོ།
མཆོག་ནི་ལ་ཡ་ཡག་འབྲུར་བསྟན། གཞན་མཆོག་ཀ་རུ་དྲན་པའོ། གུག་[༡༡]མའི་
རྣམ་པའི་[༡༢]ཁ་རུ་ནི། ཡུངས་ཀར་ཆེ་[༡༢]བའི་སྦོམ་པོ་ཙམ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་
ཡེ་ཤེས་དཔལ།
ཆ་ར་ཡང་དུ་གྲགས་མཆོག་དབང་ཕྱུག དེ་ཡི་སྙིང་གའི་[༡༧]
ད་བུས་
སུ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་གྲུབ་པ་བཞུགས། ཚུལ་ནི་མདུད་པའི་མགྲིན་
པར་གནས།
ན་ཡི་ཡ་གེ་མཚན་ཞེས་མཆོག གཡོན་གློ་ཡི་ནི་འད་བ་མའི་ན་ང་།
ཏི་ནི་ཐིག་ལེའི་ཚུལ་ཙམ་གན་ས། གཡས་སུ་ལ་ཡི་ཡིག་འབྲུར་གྲགས། ལྷ་མོ་
མཆོག་
ནི་རྟག་ཏུ་བཞུགས། སྟེང་དུ་གཞན་མིན་ཀུན་གྱི་མཆོག ཁ་ཡི་གནས་
80---371


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*