འཆ་ད་པར་འགྱུར་རོ། གང་སྡང་བ་ལ་བལྟས་ན་དེ་ལོང་བར་འགྱུར་རོ། གང་
ཞིག་སྡ
ང་བའི་སེམས་འཛིན་པ༐ན་དེ་སྨྱོ་[༡]བར་འགྱུར་རོ། ཐལ་བ་དེ་ཉིད་དང་
མར་
ཁུ་བཟང་པོས་མིག་བྱུགས་ན་ད་པག་ཚད་སྟོང་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། གང་
ཅི་ཡང་[༢]རུང་བའི་[༢]སའི་འོག་ན་གན་ས་པའི་གཏེར་དཔག་ཚད་སྟོང་གི་འོག་ཏུ་
སོན་པའི་
དངུལ་ད་ང་གསེར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་གང་ན་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་
སྲིན་
ལག་གིས་སྡིགས་[༤]མཛུབ་[༨]བྱས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་མདུན་དུ་ལྷགས་ཏེ་
གསོལ་བ་འདེབས་སོ། ཀྱཻ་[༦]སངས་རྒྱས་ཐོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གཏེར་[༧]ལོང་ལ་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་གྱིས་ཤིག
དེས་[༨]གཏེར་བླངས་ན་གང་འདོད་པ་དེ་བྱེད་དེ[༩]།
ཐལ་བ་དེས་བྱེད་དོ[༡༢]། ཐལ༐བ་དེ་[༡༧]ད་ང་གོ་རོ་ཙ་ན་ལྷན་ཅིག༐བསྣོས་ཏེ།
མཛུབ་[༡༢]མོས་མཉེས་པས་ད་པུང་གི་ཚོགས་ལངས༐པ་མཛུབ་མོ་བསྐོར་[༡༨]བ་ཙམ་གྱིས་་
འབུམ་
ཕྲག་སྟོང་གི་དཔུང་རྣམས༐ཁ་སྦུབ་[༡༧]ཏུ་ལྷུང་[༡༨]བར་འགྱུར་རོ། གང་འདོད་
པ་དེ་
བྱེད་དོ། བཀྲུས་[༡༠]པ་ཙམ་གྱིས་ལངས་པར་[༡༧]འདི་ཐེ་ཚོམ་མེད་ད་དོ། ཐལ་
བ་དེ་
ད་ང་ཞ་ཉེའི་ཕྱེ་མ་དང་བསྣོས་ཏེ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། རྡོ་རྗེའི་གཙུག་རྗེས་སུ་
བྱིན་
ཏེ་ཁབ་ལེན་གྱི་ལྕགས་ཀྱི་ཕྱེ་མ་བསྲེ་[༢༢]ཞིང་གསེར་གྱི་ཕྱེ་མ་ཡང་ཅུང་ཟད་བསྲེ་་་་་
བར་བྱའོ།
རྡོ་རྗེའི་ཆུའི་ཁུ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྣོས་ཏེ་ཟངས་མའི་སྣོད་དུ་ཉི་
མ་བདུན་གྱི་བར་དུ་
གཞག་གོ། དེ་ན་ས་མཁྲིས་[༢༥]པ་ཆེན་པོ་མཉེས་ཏེ་རྟའི་ཁྲག་
དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྣ
ོས་[༢༡]ལ་ཡང་སྣོད་དེ་ཉིད་དུ་ཉི་མ་གསུམ་གཞག་པར་བྱའོ།
དེ་ནས་བཏོན་[༢༥]ཏེ་ལྕགས༐གསུམ་གྱི་[༢༢]སྣོད་དུ་གཞག་པར་བྱའོ། ཟངས་མའི་སྣོད་
དུ་བཞག་པ་
དེ་མེའི་ན་ང་དུ་བཅུག་ན་གསེར་དང་དངུལ་དུ་འགྱུར་བར་སོ་མ་ཉི་[༢༢]
མེད་དོ།
སྲང་གཅིག་[༢༥]ཀྱང་སྲང་སྟོང་གི་རིན་ཐང་དུ་འགྱུར་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
འདྲ་བར་འགྱུར་རོ།
གསེར་དེ་མ་ཤ་གཅིག་དང་དངུལ་སྲང་གཅིག་བསྲེས་ཏེ་མེ་
80---[44


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*