དཔའ་བོ་[༡]གཅིག་པ་[༢]ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་དཔལ་ཁྲོ་བོ་གཏུམ་པོ་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་་་་
ལས[༢]༑ ཨ་ཙ་ལའི་དོན་གྱི་རིམ་པར་ཕྱེ་བ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པའོ།
དེ་ན་ས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་མས་གསོལ་པ། དཔའ་བོ་གཅིག་
པ་
ཇི་ལྟར་འགྲུབ། དབང་ཕྱུག་མཆོག་གིས་བཤད་དུ་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་
འད་ས་ཀྱིས་བཤད་དུ་གསོལ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཨ་ཡིག་
ལས་
སྦྱོར་སྐད་ཅིག་ག་གིས། མི་གཡོ་ནག་པོར་བསྒོམ་པར་བྱ། དེ་ཉིད་བརྟན་[༤]
པའི་
སྟོབས་ཉིད་ལས། རྣལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ཐེ་ཚོམ་མེད། མི་གཡོ་དཀར་
པོ་
བསྒོམ་པ་དང་། ཡང་ན་སེར་པོའམ་དམར་པོ་འམ། ཡང་ན་ལང་གུ་[༨]
བསྒོམ་བྱས་ནས། ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་མ་སོགས་ལྡན། དབུས་སུ་མི་གཡོ་ལྔ་རྣམས་
ཀྱིས༑
བཟུང་[༦]ནས་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བསྒོམ[༧]། ཤེས་རབ་དེ་ཡི་[༨]རིགས་
ཅན་མ།
ཡང་ན་གཞན་ཡང་བསྒོམ་པར་བྱ། དེ་ཡི་[༩]སྦྱོར་བས་རྣལ་འབྱོར་
པས[༡༠]༑
མྱུར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཐེ་ཚོམ་མེད། ཡང་ན་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བའི།
ཤིན་ཏུ་མཉམ་གཞག་བསྒོམ་པར་བྱ། མི་གཡོ་བསྒོམ་པ་ཡོངས་རྫོགས་ན།
བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་སྲིད་ཡང་དག་འཐོབ[༡༡]། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་མས་གསོལ་པ།
ལྷ་ཡི་རྣམ་པར་ད་ག་པ་གང་། འདྲེན་པ་བདག་ནི་ཉན་པར་འཚལ། སྔོན་དུ་
གསུངས་
ཉིད་ད་ཀྱིལ་འཁོར་ར་རྣམས། གཙོ་བོ་བདག་[༡༢]ལ་རྣམ་དག་གསུངས།
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ནས་ཀུན་གྱི་སྦྱོང་[༡༢]བྱེད་པའི།
རྣམ་དག་བདག་གིས་རབ་བཤད་བྱ། དེ་ལ་གྲུ་བཞི་པ་ནི་ཚད་མེད་པའི་གན་ས་
བཞིའོ༑
སྒོ་བཞི་ནི་བདེན་པ་བཞིའོ། རྟ་བབས་བཞི་ནི་བསམ་གཏ་ན་བཞིའོ།
ཀ་བ་བརྒྱད་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དོ། འཕར་མ་གཅིག་པ་ནི་
80---943


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*