འཕགས་པ་མི་གཡོ་བའི་རྟོག་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྐྱལ་པོ།

ལ༐མོ་ཧ་ཡ་ཞེས་སྟོང་རྩ་བརྒྱད་བསྲེགས་ན་རྨོངས་པར་བྱེད་ད་དོ། ཡུང་བ་དང་
ཙནྡན་ལ་ཛྭ་ར་ད་པ་ན་ཡ་ཞེས་བརྒྱ་[༢]རྩ་བརྒྱད་བསྲེགས་ན་ཡམས་འཆད་དོ།
སྦལ་པ་ཛི་[༢]ར་དང་ཁྱི་ནག་པོའི་ཤ་ལ་ཙི་ཏི༐ཛྭ་ལཱོྃ་[༤]མ་པ་ན་ཡ། སྟོང་བསྲེགས་ན་
མཛེ་
འཆད་དོ། ཁུ་བ་དང་། ཁྲག་དང་། དྷ་[༥]དུ་ར་ལ་སུ་ཏྲི་ཚིནྡ་[༦]ཞེས་སྟོང་
རྩ་[༧]
བསྲེགས་ན་མངལ་སྐམས་[༨]ས་སོ། གཏུམ་པོ་དྲག་པོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས། དྱུར་
བའམ་
གི་ཝང་[༩]ངམ་ལན་ཚའམ[༡༠]། རྒྱ་སྐྱེགས་བསྲེགས་ན་ཡམས་ནད་དང་།
འཁྲུགས་[༡༡]དང་འཇིགས་དང་འབྱུང་པོ་[༡༢]ལྡོག ཞོ་དང་ཀུ༐མུ་ད་[༢༢]དང་སྦྲང་།
བྱ་རྒོད་ཀླད་[༡༧]པ༐ཁྭ་ཡི་ཚིལ[༡༢]། འདི་རྣམས་བསྲེགས་ན་སྨྱོ་ནད་དང་། ལྒང་[༡༠]
དང་བུ་མི་ཐོན་པ་སེལ། ཀྱེ་[༡༧]གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདིས། སྣ་ཚོགས་
ལས་རྣམས་
འགྲུབ་འགྱུར་ཞིང་། བརྟན་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ནི། འགའ་ལས་
མྱུར་དུ་
ཐོབ་བྱེད་ཅིང་། གཡོ་འདོད་སྲེད་ལ་བླ་མ་སླུ། ཚིག་ལ་སེམས་ཞིང་[༡༨]
དོན་མི་ཚོལ།
བག་མེད་གཡེང་ད་ང་སེར་སྣ་དང་། བརྐམ་ཆེན་སྙིང་རྗེ་མེད་
པས་ནི།
བསྐལ་པ་བརྒྱ་[༢༢]དང་སྟོང་ཕྲག་ཏུ། བསྒྲུབས་ཀྱང་ནམ་ཡང་མི་འགྲུབ་
སྟེ༑
ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀྱི་སྒོ། ངལ་བ་ལས་ནི་གཞན་དུ་མིན། བཟའ་
བཏུང་ཞིམ་པོ་
སྣ་ཚོགས་རྣམས། རྟག་པར་ཉིན་རེ་དུས་གསུམ་[༢༥]དུ། གྲོགས་པོ་
ཀུན་
ལ་བྱིན་པས་ཀྱང་། ལན༐གཅིག་བླ་མ་མཆོད་པ་ཡིས། བརྒྱ་ཡི་[༢༡]ཆ་ར་ཡང་
མི་ཕོད་ད་དོ།
དེ་ནས་དེའི་ཚེ་ལྷའི་དབང་པོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་[༢༥]ལ་སོགས་པ་
ལྷའི་བུ་དྲུག་ཁྲིས་ཁྲ་བོ་ཆེན་པོ་མི་གཡོ་བ་ལ་བསྟོད་པ། ཀྱེ་ཧོ་བརྩེ་[༢༤]བའི་སེམས་
མངའ་འོན་ཀྱང་འཁྲུགས་འདྲ་ཞིང་། དགའ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་དག་ཀྱང་ར་རི་སྣ་
ཚོགས་སྤྲས།
ལྷ་ཡི་[༢༤]ཁམས་རྣམས་[༢༤]ཀུན་ལ༐རལ་གྲི་ཕྱར་བའི་ཚེ། ལྷ་མིན་
ཚོགས་
ཀུན་བརྒྱལ་ཞིང་རབ་ཏུ་སྐྲག་པར་སྣང་། སྲིད་པའི་ཉོན་མོངས་ཀུན་ལ་
8 ---27


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*