བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུམ། ཀི

ལིངྒ་རྐང་པས་མན་ན་ན་[༡]ནི། ཚ་བ་ཆེན་པོ་ས་འཛིན་པར་འགྱུར། དེ་ལ་འདི་
ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྙིང་པོའོ།
ན་མཿས་མནྟ་ཀཱ་ཡ་བཱཀྩིཏྟ་བཛྲཱ་[༢]ཎཱྃ། ཨོཾ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ།
ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ[༢]། གརྫ་གརྫ། བི་སྥོ་ཊ་ཡ་པི་སྥོ་ཊ་ཡ།
སརྦ་པིསྣ་[༤]བི་ནཱ་ཡ་ཀཱ་ན། མ་ཧཱ་ག་ཎ་[༥]པ་ཏི་ཛཱི་བི་ཏ་ཨནྟ༐ཀ་རཱ་[༦]ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ།
སྦྱིན་སྲེག་[༧]སླར་ཡང་བསམ་གཏན་དག ལུས་དང་ངག་སེམས་འཇིག་པ་སྟེ།
མ་ཡེངས༐པ་ཡི་[༨]སེམས་ཀྱིས་ནི། གགོད་པ་ཡིན་ན་[༩]མཆོག་འདི་བྱ རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ་
ཁྲོ་བོ་ཆེ། རྣམ་པར་བགྲད་[༡༧]པ་འཇིགས་འཇིགས་ལྟ། སྟ་རེ་[༢༢]ཐོ་
བ་ཕྱག་
ན་བསྣམས། བསམས་ནས་བསམ་གཏན་རབ་ཏུ་བརྟག དེ་ལ་འདི་ནི་
དྲག་པོ་ཆན༐པོ་ཁྲོ་བོའི་[༡༢]དམ་ཚིག་གོ། མཁའ་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས[༢༢]༑ ཡོངས་སུ་གང་བར་རབ་བསྒོམས་ལ། གདུག་པ་དེ་ཡིས་བསད་པར་
ནི༑
བསམས་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆི། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཡིས༑
ཡོངས་སུ་གང་བར་བསྒོམས་ནས་ནི། གདུག་པའི་སེམས་དཔས་བསད་[༡༧]
ན་ནི།
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀྱང་འཆི། སངས་རྒྱས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བོ་རྣམས།
སྐྲག་ཅིང་འཇིགས་པ་ས་དཀྲུགས་[༢༢]པར་ནི། སྔགས་མཁན་གྱིས་ནི་མདུན་་་་་
བསམས་ན།
འཆི་བར་འགྱུར་འདིར་[༢༢]གདོན་མི་ཟ། སྲིན་པོ་ཁྲོ་བོ་སྣ་ཚོགས་
པ༑
གཏུམ་[༡༧]ཞིང་ཁྲོ་བོ་མི་བཟད་[༡༨]པས། སྐྲག་པར་གྱུར་པར་བསམས་དེས་ནི།
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཉིད་ཀྱང་འཆི། འུག་པ་ཁྲ་[༢༢]དང་བྱ་རྒོད་དང་། མཆུ༐རིངས་
པ་[༢༢]དང་
ཝ་རྣམས་ཀྱིས། ཟོས་པར་བསམས་ན་དེ་ཡིས་ནི། སངས་རྒྱས་དག་
ཀྱང་ངེས་པར་འཇིག
སྦྲུལ་ནག་རབ་ཏུ་ཁྲོ་བ་ནི། འཇིགས་པ་དག་ཀྱང་
འཇིགས་
བྱེད་པ། དུག་གི་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་ནི། དཔྲལ་བར་བསམས་ན་
---380


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*