དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་ཆེན་གསང་བ་འདུས་པ་ཞིས་བྱ་བ་བརྟག་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ།

འཕྲུལ་ཆེ། དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
གནོད་སྦྱིན་མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་
ངོ་༑
ཤ་དང་ཁྲག་ནི་ཟ་བ་དང་། རྟག་ཏུ་བུད་མེད་འདོད་མཆོག་གཞོལ། རྡོ་
རྗེ་ཆེན་པོ་འདི་
རྣམས་ཀྱི།དམ་ཚིག་བསྟེན་དཀས་[༡]མཉེས་པར་བྱ། དེ་ནས་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
ཀླུའི་དབང་པོའི་རྒྱལ་
མོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། ཕྲ་
མ་དང་
ནི་འོ་མ་འཐུང་། འདོད་དང་དྲི་མ་[༢]རྟག་ཏུ་འབད། ད་མ་ཚིག་འདི་
རྣམས་
ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ། གཞན་དུ་ངེས་པར་ཉོན་མོངས་འགྱུར་། དེ་ན་ས་ཕྱག་
ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བད་ག་པོས་
ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་བུ་མོའི་དམ་་་་
ཚིག་འདི་ཉིད་
ཀྱི་སྐྲུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། ཁྲོ་ཞིང་ང་རྒྱལ་ཁུར་གྱིས་
ནོན༑
སྤོས་དང་མེ་ཏོག་སྦྱོད་པ་སྐྱེས། དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་ཏུ། གདུལ་
དཀའ་
རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དེ། དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
སྲིན་མོ་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་་་་་
ལས་ཕྱུང་ངོ་། ཐོད་རུས༐བདུག་པའི་[༢]འབྲུ་མར་དང་། ཞག་གིས་རབ་ཏུ་
དགའ་བ
ར་འགྱུར། འབྱུང་པོ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་འདི། དག་[༤]བྱེད་རྡོ་རྗེ་དོན་
ཆེན་བྱེད།
དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དམ་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་་་་
ལས་ཕྱུང་ངོ་། བཤང་བ་[༥]གཅི་བ་ཁྲག་བཟའ་ཞིང་། ཆ་ང་ལ་སོགས་པ་རྟག་ཏུ་
བཏུང་༑ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་སྦྱོར་བས། གན་ས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་་ཀྱིས༐གསང་
བྱ༑
ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱེས་ཀུན་འབྱུང་བ། ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་རྣམ་པར་སྤྱོད་།
དམ་ཚིག་མ་ལུས་དངོས་གྲུབ་ཀུན། ཕན་པར་འདོད་པས་སྤྱད་པར་བྱ།
---405


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*