བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུམ། ཀི

ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་་་་་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་་་་
བདག་པོས་
ལུས་ཀྱི་ད་ངོས་གྲུབ་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་་་་་་་
ལས་ཕྱུ
ང་ངོ་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ནི། རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་འབྱུང་[༡]
བར་བྱ།
སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རྣམ་ཀུན་དུ། རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སྐྲུ་བྱེད་པའོ།
དེ་ན་ས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་ངག་གི་དངོས་
གྲུབ་
ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། ངག་གི་
ལས་ལམ་
མ་ལུས་པར། ཁམས་གསུམ་དྲི་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། ངག་གི་གྲུབ་
གནས་ཉམས་དགའ་འ་འདི། དམ་ཚིག་ཤིན་ཏུ་འདའ༐དཀའ་བའོ[༢]། དེ་ནས་
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
སེམས་[༢]རྣམ་པར་་
དག་པའི་
ད་མ་ཚིག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། ཡིད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་[༤]
རང་བཞིན་ཀུན།
བརྟན་པ་རྡོ་རྗེའི་བློ་ཡིས་བསྒོམ། རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་ལྡན་
གྱི༑
དམ་ཚིག་བཤད་པ་འདི་ཡིན་ནོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀུན་དུ་བཟང་པོ་རྡོ་
རྗེ་སེམས་ད་པས་
དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། དེ་ན་ས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་
སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཉིད་
ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས༐དཔའ་
ད་ང་[༥]།
རང་རྒྱལ་ཉན་ཐོས་དེ་བཞིན་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་[༦]སྦྱོར་བ་ཡིས།
ཕྱག་འཚལ་ན་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར། དེ་ན་ས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་་་་
རྗེའི་
བསམ་གཏན་གྱི་ད་མ་ཚིག་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ལས་ཕྱུང་ངོ་། ཀུན་
དུ་སྐུ་
དང་གསུང་ཐུགས་ཀྱི དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི། རྡོ་རྗེ་
---406


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*