བཀའའགྱུར། རྒྱུད་འབུམ། ཀི

མཚར་ཏོ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
དེ་ད་ག་ཐམས་ཅད་ལ་་
འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
ཅད་
དེ་སྐད་མ་གསུངས་[༡]ཤིག དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ནམ་
མཁའ་
རྡོ་རྗེའི་ད་མ་ཚིག་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་ཡིན། ཚོར་
བའི་ཕུང་པོ་མ་ཡིན།
འདུ་ཤེས་ཀྱི་[༢]ཕུང་པོ་མ་ཡིན་། འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་མ་
ཡིན༑
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་མ་ཡིན། ཁམས་མ་ཡིན་སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན།
དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་མ་ཡིན་ཞེ་སྡང་མ་ཡིན་གཏི་མུག་མ་ཡིན་། ཆོས་མ་ཡིན་
ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡང་[༢]མ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་
ཅང་མི་གསུང་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བད་ག་པོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་
གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་
གསང་བ་
འདི་བསྒོམ་[༤]པར་གྱིས་ཤིག དེ་[༥]ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཕྱོགས་བཅུ་ན་
གན་ས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
འདི་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདིའི༐སྐལ་་་་
བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།
དེ་ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བད་ག་པོས་
རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ད་མ་ཚིག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འདི་ཟུང་ཤིག ཁྱོད་ནི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བར་་་་་་་
དབང་བསྐུར་རོ། དེ་ན་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་
ཆོས་ཀྱིས་
དེ་བཞིན་དུ་བགྱིའོ་ཞེས་གསོལ་ནས་ཅང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། དེ་ནས་དེ་
---424


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*