འཕགས་པ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞིས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
-- --
ན་ས་བདུད་སྡིག་ཅ་ན་གྱིས་སྨྲས་ྨྲས་པ། གསང་བ་པའི་བད་ག་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་་་་
ལེ
གས་སོ་ལེགས་སོ། སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། སངས་རྒྱས་ད་ང་། ཆོས་ད་ང་།
ད་གེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། དགེ་
བསྙེན་གྱི་
ཡན་ལག་གཟུང་བར་བགྱིའོ། བདེ་ད་ང་ཐར་ད་ང་མཐོ་རིས་ད་ང་།
མཁས་པ་ད་ག་དང་སེམས་ཅ་ན་ནི། ད་མ་པ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་། སྟོབས་པོ་
ཆེ་ནི་
གཟུང་བར་བགྱི། དེ་ན་ས་བདུད་སྔིག་ཅ་ན་ཆོས་ལ་ད་གའ་ཞིང་ཡིད་བདེ་
བ་ད་ང་
ར་ང་ས་པར་གཟིགས་ན་ས། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་
བཀའ་སྩལ་ཏོ།
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་མདོ་སྡེ་འདི་ནི་སེམས་ཅ་ན་
ད་མྱལ་བ་ད་ང་།
དུད་འགྲོ་ད་ང་། ཡི་ད་གས་ད་ང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་
གྱི་སྡུག་བསྔལ་
ལས་ཐར་བར་བྱེད་པའོ། དེ་བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུར་ལྷའི་་་་་
རྒྱལ་པོ་
བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། བསྐལ་པ་མཐའ་ཡས་པར་གླིང་བཞི་ལ་ད་བང་བའི་
འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བར་འགྱུར་རོ།
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ལ་འཇོག་པ
ར་བྱེད་དོ། རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེའི་སྙིང་པོ་འདི་ནི་
གཙང་སྦྲ་ཅ་ན་ན་ནམ། ག་ཙང་སྦྲ་མེད་པའམ། སྨྱུང་བར་བྱས་པའམ། སྨྱུང་བར་
མ་བྱས་པའམ། འཁྲིག་པའི་ཆོས་ལ་སྟེ་ན་པ་ལའང་འགྲུབ་པར་བྱེད་དོ། དེ་ལ་
བར་ཆ་ད་
དུ་མི་འགྱུར་རོ། དེ་ན་ས་ར་བ་འབྱོར་འཁོར་དེ་ཉིད་ན་འདུག་པར་གྱུར་
པས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་
རིག་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་གཟུང་བར་བགྱི།
ད་མ་པ་ནི་ཅི་ཞིག་སོལ་ཅེས་གསོལ་བ་ད་ང་། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་
པ༑
ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ཤིག རབ་འབྱོར་གྱིས་སྨྲས་པ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་
རིག་སྔ
གས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཇི་ལྟར་གཟུང་བར་བགྱི། ད་མ་པ་ནི་ཅི་ཞིག་
སྦྱིན་པར་བྱེད་།
ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སྨྲས་པ། འབྲུ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ། གོས་སྦྱིན་
9о-----4о-


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*