འཕགས་པ་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཞིས་བྱ་བ་ཇིག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
-- -- --
པ་ཐམས་ཅ་ད་ལ་ས་ཐར་བར་བྱ་བ་ད་ང་། ད་པལ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླ་བ་པར་བྱ་
བ་ད་ང་།
སྡིག་པ་ཐམས་ཅ་ད་བྱང་བར་བྱ་བ་ད་ང་། སེམས་ཅ་ན་ཐམས་ཅ་ད་བླ་
ན་མེད་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་[༢]བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིར་བཤད་་་་་་
པར་བྱའོ།
དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་ད་ང་བར་མཛད་ན་ས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ལན་གསུམ་བསྐོར་བ་མཛད་དེ། ཐལ་མོ་
སྦྱར་ན་ས་
ལེགས་པར་ར་བ་ཏུ་བཤད་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་མངོན་པར་ད་གྱེས་པར་་་་་
མཛད་ད་དོ།
དེ་ན་ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་སང་ས་རྒྱས་དེ་ད་ག་ལ་
སླ
ར་གསུང་ས་པ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ག་ལེགས་པར་ར་བ་ཏུ་བཤད་པ་ལེགས་སོ་
ལེགས་སོ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། སྟོབས་པོ་ཆེའི༐གསང་བའི་
ཆོས་བསྟན་པ་
འདིའི་མཐུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ལག་ན་རྡོ་རྗེས་སྡང་བ་
བགེགས་ད་ང་། རྣམ་པར་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅ་ད་ཀྱི་སྙིང་འད་ར་ཞིང་འགུལ་བར་
མཐོང་ངོ་།
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་ད་པོན་
ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་
དྲ་ག་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཧ་ན་ཧ་ན་བཛྲ།
ད་ཧ་ད་ཧ་བཛྲ། པ་ཙ་པ་ཙ་བཛྲ། མ་ཐ་མ་ཐ་བཛྲ། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ། སུ་རུ་སུ་
རུ
མུ་རུ་མུ་རུ་། ཀ་ཊོཾ་ཀ་ཊེ། ཛ་ཡེ། བི་[༡༢]ཛ་ཡེ། ཨ་ཛི་ཏེ
ཨ་པ་རཱ་ཛི་ཏེ། མཱ་ར་སེ་ནྱ་། པྲ་མར་ད༐ནཱ་ཡ་[༡༢]སྭཱ་ཧཱ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་
ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
གསང་བ་པའི་བད་ག་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ༐བགེགས་ད་ང་རྣམ་
པར་ལོག་
འདྲེན་ཐམས་ཅ་ད་སྔིགས་ ཤིག ཆིང་ས་ཤིག རྣམ་པར་ཆོམས་
ཤིག
མ་གྲུབ་པ་རྣམས་གྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག གྲུབ་པ་རྣམས་དུལ་བར་གྱིས་
ཤིག
སང་ས་རྒྱས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་ཐམས་ཅ་ད་འབབ་པར་གྱིས་ཤིག།
ལྷ་དང་། ཀླུ་ཐམས་ཅད་ཚུར་ཤོག་ཚུར་ཤོག ང་ས་སྟོབས་པོ་ཆེ་ཁྲོ་བོའི་མཐུས་
9о----- 3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*