རྗོ་ཇི་མཆ་ཞིས་བ་བ་ཀླུའི་དམ་ཚིག་ག་གོ།
-- -- --
དུས་སུ་ཡུང་ས་ཀ་ར་ ད་ང་། ཏིལ་བསྲེས་པ་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་པ་་་
བགྱིས་ཏེ་ཕྱོགས་བཞིར་བཅིང་བར་བྱའོ། ཀླུའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོར་བར་བགྱིའོ།
སེར་བ་མི་འབབ་པ་ད་ང་། ཀླུ་ཐམས་ཅ་ད་ཀྱང་གཅོད་པར་འགྱུར་རོ། སད་
ད་ང་སེར་བ་ད་ང་།
དུས་མ་ཡིན་པའི་རླུང་ར་བ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། ཀླུའི་
མཚོའམ་ཁྲོན་པའམ། ལྟེང་ཀའམ་རྫིང་བུའི་འགྲམ་མམ། རིའི་རྩེ་མོར་ཤིང་
ཨརྐ་ད་ང་། ཞུན་མར་ད་ང་། ཡུང་ས་ཀར་ད་ང་། ཤིང་ཀ་[༧]ར་གཱི་ར་འི་མེ་
ཏོག་གི
ས་སྟོང་རྩ་བརྒྱད་སྦྱིན་སྲེག་ བྱས་ན་ཐམས་ཅ་ད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།
སྦྱིན་སྲེག་[༡༢]བྱས་མ་ཐག་ཏུ་ཆ་ར་གྱི་རྒྱུན་ཆེན་པོ་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། ཧ་ཅ་ང་
ཆར་ཆེ་བ
འི་དུས་ན་འབྲས་ཡོས་ད་ང་། ཡུང་ས་ཀར་ལ་ལན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་་
བཟླས་པ་བྱས་ཏེ་ན་མ་མཁའ་ལ་གཏོར་ན་ཆ་ར་ཆེན་པོ་ཟློག་[༡༣]པར་འགྱུར་རོ།
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་གལ་ཏེ་བད་ག་ཅ་ག་གིས་ད་གུང་གསུམ་གྱིས་ཆ་ར་གྱི་རྒྱུན་མ་ཕབ་་་་
ན༑
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་དེའི་ཚེ་ཤ་བཀྲ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལགས་སོ། ལོང་བ་
ད་ང་༑
ལུས་དྲི་མི་ཞིམ་པར་འགྱུར་ར་རོ། སང་ས་རྒྱས་ད་ང་། ཆོས་ད་ང་ད་གེ་
འདུན་
སླུ་བར་བགྱིད་པ་ལགས་སོ། འཇིག་རྟེན་གསུམ་སླུ་[༡༥]བར་བགྱིད་པ་ལགས་
སོ༑
བད་ག་ཅག་ཀླུའི་སྐྱེ་གན་ས་འཕོ་བར་གྱུར་ཅིག བཅོམ་ལྡན་འད་ས་གཞན་
ཐམས་ཅ་ད་ལ་ཡང་སྦྱོར་བར་བགྱིད་ན་ཐམས་ཅ་ད་རུ་ང་བར་འགྱུར་རོ། དེ་
ན་ས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་
དེ་ད་ག་ད་བུགས་ཕྱུང་། ད་མ་ཆིག་ལ་་་་
བཀོད་ན་ས་རྒྱལ་
པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ལ་ཡོང་ས་སུ་གཏ་ད་དེ། རྗེས་སུ་
གཏ་ད་ན་ས་
ས་ཕྱོགས་དེ་ན་ས་གཤེགས་སོ། རྣམ་ཐོས་ཀྱི་བུ་ནི་གཞི་ལ་བཞུགས་སོ།
ཀླུའི་ད་མ་ཆིག་ཅེས་བྱ་བ་ཆར་འབེབས་པའི་སྐབས་རྫོགས་སྷོ།
དེ་ན་ས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཚང་ས་པའི་ཁང་པ་བརྩེགས་པར་བཞུགས་པ་ད་ང་།
о---1 о-


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*