བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ།
--
སྒྱུད་འཐམ། (

ཟག ཟེ་ ཟོད་ ཆན་ ཆེག་
དཐེ་གི།
ཟསྣ ལྗབ། ཟེང་།
ནན། རྟགས། གྲངས། ཁྱིམ།

ཟེ་དརྒེ། སྒྱུད་
--
གཡུར་ཟོ། སྒྱུད ཡོ
|
ཁི་བང་། སྒྱུད་ ཟུ
|
པེ་ཅིན། སྒྱུད
|
སྣར་ཕང་། སྒྱུད
སྣ
རྞོ་ཆེ། སྒྱུད
--
ཁྲ་རེ། སྒྱུད་
-- --
ཞོལ། སྒྱུདོ

9о- -- [ )


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*