བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ
--
གྱུད་འབུམ། )
གྱུ བོར ཆན ཆེབ
ཐག
ཟེ་ བོད་ ཟན་ ཀྟ ཆེག་
དཔེ་གི། ཟསྣ ཕྲ༴ བ། ཕྲེང་།
ཆོན རྟགས གྲངས ཁྱིམ

ཟེ་དརྒེ། སྒྱུད་ བུ

གཡུང་ཟོ། སྒྱུད

ཁི་ཕང་། སྒྱུད་འབུ

ཕེ་ཆིན། སྒྱུད
|
སྡར་ཐང་། སྒྱུད
|
རྩོ་ཆེ། སྒྱུད

ཁྲ་ར། སྒྱུད་འབུ

ཞོལ། སྒྱུད རྩ

о--- 2 [


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*