འཕགས་པ་གརྣོད་གནས་དབང་པོ་ཅི་ལྷར་འབྱུང་བའི་རྟོག་པ་ཞིས་བ་བ།
--
སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། མཁས་པ༐ཐམས་ཅ་ད་ཀྱིས་མཆོད་པའི་་་་་
གན་ས་སུ་འགྱུར་ར་རོ།
ལྷ་ཐམས་ཅ་ད་དང་། ཀླུ་ད་ང་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་འདུས་
པས་ཀྱང་སྔགས་འདི་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་ད་ང་ཕན་ཡོན་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ།

འོན་ཀྱང་ང་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཅིག་པུ་དང་། གཞན་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་
ད་གྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཡོན་ཏ་ན་ད་ང་།
ཕན་ཡོན་རྒྱས་པར་མཐར་ཐུག་པར་བརྗོད་པར་མི་ནུས་སོ། གཞན་ལ་གཏ་མ་
ཙམ་ཡང་མི་གྲག བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ད་ང་།
ཉན་ཐོས་རྣམས་ད་ང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལྷས་འདིའི་ཡོན་ཏན་སྟོན་
པ་ད་ང་།
ཤེས་པ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་སོ། མ་དོར་ན་ཅི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ཡོན་ཏན་
མཐར་[༧]ཐུག་པ་ད་ང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་་་་
ཀྱིས་སོ།
འདི་ད་ང་འདྲ་བའི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་
་ཅ་ད་ཀྱི་སྙིང་པོ
ར་གྱུར་པ་སྙིང་པོའི་མཆོག་གོ། གདུག་པ་རྣམས་ལ་[༡༢]གནོད་
གན་ས་ཀྱིས།
ཕོངས་[༡༡]པ་རྣམས་ནི་གསོ་བར་བྱེད་། སེམས་ཅ་ན་རྣམས་ཀྱི་[༡༢]
གན་ས་ཡིན་
ཅིང་[༡༢]། འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་ཡང་ད་ག་སྲུང་། ད་བང་པོ་ཀུན་ཤེས་གོ་
འཕང་ལྡན།
གནོད་གན་ས་རྒྱལ་བར་བརྗོད་པའོ། མདོར་ན་འདི་ལས་གཞན་
པ་ཡི[༡༢]། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐ་ད་ད་པའི། དེ་བཞིན་གཤེག་ས་པ་གཞན་ན་[༡༢]
མེད་༑
འདི་འཛིན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ༐ཉེ་བར་མཆོད་པའི་གན་ས་
ཡོངས་སུ་
བྱས་པར་འགྱུར་རོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད་གྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ད་ག་
པར་རྫོགས་པའི་སང་ས་རྒྱས་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་བྱིན་གྱིས་བརླ་བས་[༡༢]པའོ།
ཕ་རོལ་དུ་
ཕྱིན་པའི་
སྟོབས་ད་ང་ས་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། དེ་ན་ས་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་
ཀྱིས་
ཇི་ལྟར་གན་ས་པའི་འཁོར་རྣམས་ལ་གཟིགས་ན་ས། གནོད་སྦྱིན་གྱི་ད་བང་
9о-----3()3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*