ལས་གྲུབ་པའི་གཟུངས།

-- -- -- -- -- -- --
གྱུད་འཐམ། བ)
བོར ཆན དྨ
ནུཟགཞ
ཟེ་ པོད་ ཆན་ ཆེག་
དཟེ་གི། སྣ བ། ཟེང་།
རྟགས གྲངས ཁྱིམ
--
སྟེ་དརྒེ། སྒྱུད་འབ

གཡུང་ཁ། སྒྱུད

ཁི་ཕང་། སྒྱུད་
--
ཕེ་ཆིན། སྒྱུད
|
རྣད་ཕང་། སྒྱུད

ཟོ་ཆེ། སྒྱུད

ཁྲ་རེ། སྒྱུད་ བུག བེ
|
ཞོལ། སྒྱུད
---
90 ---- [ [3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*