འཕགས་པ་དཔྱུང་བཟུང་གིས་ཞུས་པ་ཞིས་བའི་སྒྱུད
--
ཟད་ལས་བྱེད་ཐུབ་པ་གསོད་། རིག་སྔགས་གཅོད་ད་མ་གནོད་པར་ བྱེད་་་
པའམ༑
བསམ་པ་ང་ན་པས་གསང་སྔགས་ཚོགས་མི་མཆོད་། དོན་མེད་
བཞིན་དུ་
སེན་མོས་རྩྭ་གཅོད་ད་ང་། རྐང་པས་རྐང་པ་ཉེད་པར་བྱེད་པ་ད་ང་།
ཕྱུགས་ལ་སོགས་པའི་ ཚོགས་ཀྱི་སྣ་འབུགས་ད་ང་། འཕགས་པའི་ད་གེ་
འདུན་ལ་
ནི་མི་གུས་པ། འབྱུང་པོར་བྱིན་པའམ་ལྷ་ཡི་གཏོར་མ་འམ། ས་
ལ་ལྷུང་བ་[༡༡]སྔགས་པས་བཟའ་མི་བྱ།
འདོད་ཆ་གས་ཟིལ་གྱིས༐གནོན་པའི་དུད་
འགྲོ་ད་ང་།
བུད་མེད་བགྲོད་བྱ་མིན་པར་འགྲོ་མི་བྱ། གླང་ཆེན་མི་གདུལ་[༡༣]
སྦྲུལ་ཡང་མི་གཟུང་[༡༢]ཞིང་། རྟ་རྒྱུག་གློ་རྡེབས༐ལྕག་གིས་གཞུ་[༡༥]མི་བྱ། ལས་དེ་
རྣམས་
ད་ང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་དེའི། ད་ངོས་གྲུབ་ན་མ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་
རོ༑
སེམས་ཅ་ན་ན་ད་ཀྱིས་གདུངས་ད་ང་སྡུག་བསྔལ་ལ། རྟག་ཏུ་བྱམས༐པ་
ཡང་ནི་
ཡིད་ལ་བྱ། ད་པེར་ན་ན་མ་མཁའ་མཐའ་ཐུག་མེད་པ་ལ། འདོམ་
གྱིས་གཞལ་བས་མཐའ་རྟོགས་མི་ནུས་ལྟར་།
དེ་བཞིན་ད་ཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
བརྟེན་ན་ས་ནི།
ཕན་ད་ང་གནོད་པ་བྱས་པའི་མཐའ་མི་རྟོགས། རྒྱ་ད་ང་རྙི་་
ད་ང་
བོང་རྒྱ༐འཛོལ་བུ་ཡིས། ཁྱི་ལ་སོགས་པས་སེམས་ཅ་ན་གསོད་པ་ད་ང་།
བྱ་རོག་ལ་སོགས་གཟེབ་ཀྱིས་བཅིང་ བྱས་ན་། འདི་ད་ང་ཕ་རོལ་དུ་ཡང་གྲུབ་
མི་ཐོབ།
བདུད་ད་གྲའི་མེ་ཏོག༐རྙིང་པ་་བོར་བ་རྣམས། རྐང་པས་མི་རྫི་མགོ་
ལ་ག
ད་གས་མི་བྱ།བཀྲེས་པས་གདུང་ས་ཀྱང་དེ་ད་ག་རྣམས་ལ་ནི། ཕུལ་བའི་
ལྷ་
བཤོས་རྣམས་ཀྱང་བཟའ་མི་བྱ། འཇིགས་ཀྱང་ཚང་ས་པ་བརྒྱ་བྱིན་ཁྱབ་འཇུག་
ད་ང་༑
དྲ་ག་པོ་རླུང་ལ་ སོགས་ལ་ཕྱག་མི་བྱ། དེ་ཡིས་་བཤད་པའི་་ཆོས་ལ་
བསྟེན་མི་བྱ དེ་ད་ག་ད་ཀའ་ཐུབ་མི་སྤྱད་རྟགས་མི་མཆོད་། དེ་རྣམས་་
ཆོས་ལ
འང་ང་ན་སེམས་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་ཡི་་སྤྱོད་ལ༐ན་མས་ཀྱང་དགའ་མི་བྱ།
9о-----77


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*