བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུས།
ིཾ ---- ---- -- --
འཚལ་འདུད་། རིག་པའི་ད་བང་ཕྱུག༐གཞུ་འགེང་ས་ ཁྱོད་ལ་འདུད་། ཁྱོད་ལ་
བདག་ཅ་ག་
ཐམས་ཅ་ད་ཕྱག་འཚལ་འདུད་། ཁྱོད་ལ་བད་ག་ཅ་ག་དེང་ན་ས་[༢]
སྐྱབས་སུ་མཆི། ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་སྐད་གསུང་ས་པ་དེ་བཞིན་དུ། མི་ཡིས་ལེགས་
པར་སྤྱད༐
པ་བགྱིས་ན་་་ན་ནི། དེ་ད་ག་མྱུར་དུ་དབུལ་བའི་མུན་བསལ་ན་ས།
ཉི་མ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ༐འབར་བར་འགྱུར་། ཡན་ལག་མི་ཉམས་སེམས་ཀྱང་མི་
ཉམས་ཤིང་། ན་ད་ད་ང་སྡུག་བསྔལ་ལུས་ཉམས་མི་འགྱུར་བ། ཁྱོད་ལ༐ད་ང་
བའི་མི
ས་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར་། དེ་སྐད་ཀུན་གྱིས་ཚིག་ཏུ་སྨྲས་ན་ས་ཀྱང་།
རྡོ་རྗེ་འཛིན་ལ་ཡང་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། གཞལ་མེད༐ཐེག་པར་མངོན་དུ་[༡༠]
ཞུགས་ན་ས་ཀྱང་། ཅི་ལྟར་འོང་ས་པའི་ན་མ་མཁའི་ལམ་ལ་[༡༢]དོང་། ལྷ་རྣམས་
དོང་
ནས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡིས། ད་པུང་བཟང་ལ་ནི་ཚིག་ཏུ་ཡང་གསུང་ས་པ།
ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མདོ་འདི་ཤེས་ཟིན་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་
གྲ
གས་པར་གྱིས། དེ་སྐད་གསུང་ས་ན་ས་ད་པུང་བཟང་དེ་ཡིས་ནི། ལང་ས་ཏེ་
གུས་པར་ར་བ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ནས། གཙང་བྱེད་སྡིག་འཇོམས་ད་པལ་ཡོན་ལྡན་
པ་འདི།
མི་ཡི་འཇིག་རྟེན༐ཁམས་འདིར་བསྒྲགས་[༡༦]པར་བགྱི འཕགས་པ་
དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་
ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའོ།
འཕགས་པ་དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་་རྒྱུད་རྫོགས་སྷོ
о------[))


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*