བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུས།
ིཾ -- -- -- --
དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ། གན་ས་རྟེན་གཞན་ལ་མེད་པར་ནི། མཚུང་ས་པ་མེད་པར་
བད་ག་
གིས་རྟོགས། ཚིག་ལས་ཚིག་ཏུ་འཕྲོས་པ་ལས། ཚངས་ཆེན་མི་འཆི་[༢]
ཞེས་བྱ་བ།
ད་ངོས་གྲུབ་འདོད་པ་སྐལ་ཆེན་པོ། གཙུག་ཏོར་རྒྱུད་ནི་ཉན་
པར་བྱེད་།
དེ་ན་ས་ཚང་ས་པ་ཆེན་པོ་དེ། རྡོ་རྗེ་གཙུག་ཏོར་ཉན་པ་ལ། ས་
ཡི་མེ་ཏོག་
འཆ་ར་བྱེད་པས། བསམ་གཏ་ན་གྱིས་ནི་བརྒྱན་[༥]པར་བཤད་། དེ་
ན་ས་ཡེ་ཤེས་
ཀུན་རྫོགས་པ། རིག་སྔགས་གསང་སྔགས་ཐབས་ཆེན་དེ། ཕྲ་བ་
དེ་བཞིན་
གཤེགས་པས་གསུང་ས། བསམ་གཏ་ན་གྱིས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་བརྒྱན་།
རྣལ་འབྱོར་ཐབས་ནི་ཀུན་བསྟན་པ། སྡུག་བསྔལ་སྡིག་པ་སེལ་བ་སྟེ། ཕྱག་ན་
རྡོ་རྗེས་
ཞལ་ན་ས་གསུང་ས། སྐྱེ་ད་ང་འཆི་བ་སྡིག་བྱེད་པ། ཀུན་དུ་མི་ཚུགས་
བརྟན་
པ་སྟེ། འདི་ད་ང་ཕ་རོལ་བྱེད་པར་གན་ས། ད་ཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ལ་
སོགས་
འབྱུང་། འདོད་པའི་དོན་ནི་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ[༡༢]། ཆོ་ག་གང་ད་ང་གང་
ད་ག་ག་གིས།
བསམ་གཏ་ན་ལས་ལ་གང་གན་ས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ན་ས།
དེ་ད་ག་མ་ལུས་བཤད་པར་བྱ། གསང་སྔགས་བསམ་གཏ་ན་
ཞེས་བྱ་བ། མཆོག་ཏུ་གསང་བ་ཡང་ད་ག་གསུང་ས། དྲ་ང་སྲོང་ད་ཀའ་[༡༢]ཐུབ་
ཆེན་པོ་ཡང་།
དེ་ད་ག་མེད་ན་མི་འགྲུབ་པོ། གསང་སྔགས་རྣལ་འབྱོར་་ཅན་
རྣམས་ཀྱིས།
གསང་སྔགས་བཟླས་བརྗོད་མེར་འབར་བ། སྐྱེ་ད་ང་འཆི་བ་
འཇིག་བྱེད་པ། རྡོ་རྗེ་ཅན་གྱིས་སྔོན་གསུངས་ས་སོ། དེ་བས་དེ་འདིར་གསང་
སྔགས་ཀྱི།
བསམ་གཏ་ན་ཆིམ་བྱ་མེ་ད་ག་ལ། ད་ངོས་གྲུབ་འདོད་པ་ད་ག་གིས་
ནི༑
རྟག་པར་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བར་བྱ། ལྷ་ཡི་སྐུ་ཡི་གན་ས་དེ་ལ། ད་ང་པོ་ཁོ་
ན་ར་མཆོད་ན་ས་ནི།
རྣལ་འབྱོར་གན་ས་བ་ཅ་ས་ཤེས་ར་བ་ཅ་ན་། བདེ་གཤེགས་
མདུན་དུ་བསམས་ན་ས་ནི།
ཕྱི་ན་ས་ཡན་ལག་རྣམ་གྲོལ་བའི། མི་འབྱེད་
9о-----70


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*