བཀའ་འགྱུད། སྒྱུད་འབུམ།
--
པ་དེ་ད་ག་མངོན་དུ་མཛད་ན་ས་བད་ག་ལ་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། སངས་རྒྱས་
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་ད་ང་།
མཚན་མ་མེད་པ་ད་ང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་མཛད་ན་ས་
བད་ག་
ལ་སྐྱེད་དུ་གསོལ། སང་ས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་
ད་པའ་
དེ་དག་གིས་བད་ག་མཆོག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་གཞག་ཏུ་་་་་་་
གསོལ༑
སང་ས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་དེ་ད་ག་གིས་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་
ཆ་བ་ཀྱིས་བད་ག་བཀྲུར་[༢]གསོལ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་སྟོབས་བཅུ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བད་ག་་་་་
ལ་
བྱུག་ཏུ་གསོལ། སང་ས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་ངོ་ཚ་མཁྱེན་པའི་ན་བཟས་བད་ག་ལ་ད་གབ་ཏུ་གསོལ། སང་ས་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་
ལག་གི་[༧]མེ་ཏོག་
རྣམས་ཀྱིས་བད་ག་ལ་གཏོར་དུ་གསོལ། སང་ས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་ད་བང་བསྐུར་བས་་་་
བད་ག་ལ་ད་བང་བསྐུར་དུ་གསོལ། སང་ས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ད་ང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་ད་པའ་
དེ་ད་ག་གིས་[༩]སེང་གེའི་སྒྲ་ཆེན་པོས་བད་ག་ལ་[༡༢]ལུང་བསྟན་དུ་གསོལ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟླ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་
ད་པའ་ཆེན་པོ་འཇིགས་
མེད་འབྱུང་གན་ས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཏ་དྱ་ཐཱ། དྷ་རེ་
དྷ་རེ།
དྷ་ར་ཎི། ནི་དྷ་ནེ། ཨ་བྷ་ཡ། ཀལྤེ་ཀལྤེ[༡༣]། བིཀྵེ[༡༢]། ཨ་སྨྲྀ་[༡༢]ཏ་[༡༢]
ཀལྤ༑
ཧུ་ཏ་ ཤ་ནེ། ཨ་ན་ནྟ་མུ་ཁེ། ཨ་[༡༢]ན་ནྟ༐ཙཀྵུཿཨུངྒ་ཏེ། ཨོཾ་བྷྲཱུཾ་[༢༠]སྭཱ་
ཧཱ༑
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་སང་ས་རྒྱས་ད་ང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་དེ་ད་ག་བད་ག་ལ་ད་གོང་ས་སུ་གསོལ་། གང་བད་ག་གིས་ཚེ་
9о---7 6


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*