www.dharmabook.ru tibetan OCR
(8) (8) (8)(8)(8)(8)(8) (8)(8)(8) (8)(8)
(8)(3)(7)(3)(7) (3)ཚཚ(3)ཚཙུ---གྱུ༔(7)ཚསྣ (4)(1)
(3)0(7)(4) ཎྜ (3)(7)ནྟ(3)(4)
ནྟཚཚཻ(7)---་ཚ སྒྱུ
སྒྱུ
ཀི(3)(4)


ཁསྡདུསྤུསྒྱངྶ8ཝཱི8ཎྜཾསྟོཙུཟཱ8
ཚྭཛོསདྭཱནུངྶམྺཱཇུཨོ8གྦྷཙུཙུམྺཱནྻ
ནྻ
སྒྱུགྲོམྺཱམྺཱཟུ8ཛོཡུཀླུཁཿ སྒྱུཁཐཋཱ ཙུརྭ
སྒྱུ རྒྱ ནྻསྤུ རུརུསྒྱུ ཙུ སྩ8
སྒྱུ དྲིསྐུརུ0རུརུཅཻཌྭཧརྱཱཨོཎྜཞིསྒྱུཌུཀིགྷྣཱསྩནྻ
སྒྱུ88ཞུརུརུ9 ཏརོ8རུཌུཨུཞྭགྦྷ(3)
རྒྱུ 8 སྡཨུསྒྱུཛིཨཽཙུ8---གྱུརྵཀྴགྷ8དྦྷྱ
8 ཁུཛཱོཟོདོཆེ88 རྞ 8
8 8 ཆོ ཌུསྤུ ཞྭ
ཚརྟུ(
3)ཁཚརུ8 0

སྒྱུ 0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*