www.dharmabook.ru tibetan OCR


འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཅེ་བར་གཞག་པ།
དག་པར་ཐོབ་ནས་རབ་ཏུ་འབད་དོ། དེ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་འབད༐པ་ན་[༡]ས་
བླ
འི་གནོད་སྦྱིན་དག་གིས་བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་ཕལ་ཆེར་སྤ་གོང་བར་མཐོང་ནས་་་་
དགའ་སྟེ།
བར་སྣང་ལ་སྤྱོད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་ལ་མངོན་པར་བསྙད[༢]དོ།
དེ་དག་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བཞི་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། དེ་དག་གིས་ཀྱང་
རྒྱལ་
ཆེན་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་བསྙད་དོ། [༢]རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས༐ཀྱི་
ལྷ[༤]་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་
སུམ་ཅུ[༥]རྩ་གསུམ་པ་རྣམས་ལའོ། སུམ་ཅུ[༦]་རྩ་གསུམ་པ་
རྣམས་ཀྱི
ས་ཀྱང་འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ལའོ། འཐབ་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་
དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ལའོ། དགའ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་འཕྲུལ་ད་གའ་བ་
རྣམས་ལའོ།
འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་
རྣམས་ལའོ།
གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚངས་རིས་པ་རྣམས་
ལ་མངོན་པར་
བསྙད་དེ[༧]། དེ་ལྟར་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་
ཅེས་བྱ་བ་
རྒྱ་ཆེར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་[༨]བ་ནས་ས་གཞན་[༩]བརྒྱད་པ་ལ་འཇུག་པ་
དག་ས་དྲུག་པའི་ནང་དུ་ལྷག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ཚངས་རིས་ཀྱི་ལྷ་དག་གིས་ཐོས་
ནས་
མཆོག་ཏུ་དགའ་ལ་བསམ་གཏན་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་བཏང་སྟེ། ཀུན་དུ་
དགའ་བར[༡༠]
གྱུར་པའི་བར་དེ་ཐོས་ནས་ཤིན་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར་ར་རོ། འདིར་
ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
དགེ་དང་མི་དགེ་དག་གི་ལས། བདག་གིས་བྱས་པའི་
ལས་ཀུན་གྱི།
འབྲས་བུ་ངེས་པར་སྤྱོད་འགྱུར་ཏེ། ལུས་ཅན་དག་དང་འབྲེལ་
པ་ཡིན།
ཉོན་མོངས་ས་ནི་ད་ང་པོར་མངར[༡༡]། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཚ་བ་ཡིན།
དེ་དག་དོན་མེད་བྱེད་པས[༡༢]་ན། དུག་དང་འདྲ་བར[༡༧]སྤང་བར་བྱ། ཉོན་
མོངས་དབང་དུ་མི་འགྲོ་ཞིང་།
ཡེ་ཤེས་དབང་དུ་འགྲོ་བྱ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་[༡༧]
ཚེ་འདི་དང་། ཕ་རོལ་དག་ཏུ་བདེ་བ་འཐོབ། ཇི་ལྟར་རྩྭ[༡༨]་ལ་མེས་བསྲེགས་
6а----37о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*