www.dharmabook.ru tibetan OCRསར་དང་། གུར་ཀུམ་[༡]དང་། ཙནྡ་ན་དང་། ག་བུར་ད་ང་། འོ་མ་དང་།
ཞོ་ད་ང་། ཐུག་པ་དང་། བསྐ་[༢]བ་དང་། ལ་དུ་དང་། འཁུར་[༢]བ་ལ་སོགས་
པ་དང་།
གུ་གུལ་དང་། སིཧླ་ད་ང་། གུ་གུལ་དཀར་པོ་ད་ང་། ཡན་ལག་
བཅུ་པ་ལ་སོགས་
པ་ད་ང་། མེ་ཏོག་དང་། སྤོས་ད་ང་། མར་མེ་ད་ང་། དྲི་
ད་ང་༑
ལྷ་བཤོས་དང་། མདའ་དང་ད་ར་ལ་སོགས་པ་ད་ང་ལྡན་པ་ད་ང་། མེ་
ཐབ་ཀྱི་
ད་ཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བུམ་པ་ཀུན་ལ་སྨན་སྣ་ཚོགས་
ད་ང་༑
ཁ་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་[༤]ཅིང་དྲི་ཞིམ་པའི་ཆུས་ལྟོ་བ་བཀང་ལ། ད་ར་སྣ་
ཚོགས་ཀྱིས་
མགྲིན་པ་བརྒྱན་[༥]པའོ། ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ལ་
བྱའོ༑
རྒྱས་པ་ལ་ནི་གསེར་གྱི་འོད། ཐམས་ཅད་ཀུན་གྱིས་ར་བ་ཏུ་བརྟག[༦]
དབང་ལ་ཐམས་ཅད་འོད་ད་མར་པོ། ཞོ་དང་འོ་མ་གཉིས་སྤངས་པ། ཡུངས་
ནག་དང་
ནི་སྦྲུལ་ན་ག་པོའི། པགས་[༧]པ་བྱ་རོག་གི་ནི་མཆུ། བྱ་རོག་ན་ག་པོ་ཡི་
ནི་སྙིང་།
ཀླད་[༨]པ་རྒྱུ་མ་རྐང་མར་མགོ། ཐམས་ཅད་ནག་པོ་ཡི་ནི་མདོག
ཁྱི་ད་ག་གི་ནི་མཇུག་[༩]མའོ། ཡུངས་ན་ག་མར་ཁུ་མར་ཁུ་ཆེ། ཡི་ད་གས་[༡༠]གཞི་
དང་མར་
ཁུ་དང་། ཕྱེད་ཚིག་[༡༡]ཡི་དགས་[༡༨]ཀྱི་ནི་རས། རུས་ཚིག་བུད་ཤིང་
ཆིག་པ་དང་། ཚེར་མ་རྣོ་ལ་བཟང་བ་ད་ང་། ཚེར་མའི་མེ་ཏོག་བ་རུ་ར།
ཐུག་པ་ན་ག་པོ་མ་བསྲེས་པ། དྲ་ག་པོ་ལ་ནི་ར་བ་ཏུ་བརྟག གཞན་མིན་དཔའ་
བོའི་དབང་ཕྱུག་བསམ།
དྲག་པོ་ལ་སོགས་སུ་ནི་བྱ། རང་གི་དེ་ཉིད་ཞི་ལ་
སོགས༑
ཕྱག་རྒྱ་ལ་སོགས་རྒྱན་དང་ལྡན་། མར་སར་[༡༨]དྲི་མ་མེད་པ་དང་།
སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་མེ་ཏོག་ཤིང་། གསར་པ་སྐམ་ཞིང་དྲི་ཞིམ་པ། དུ་བ་མེད་
ཅིང་
སྐྱོན་ད་ང་བྲལ། ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཁྲུ་རེའི་ཚད། ལས་ལ་མཁས་པས་དེ་
ལྟར་བྱ།
ཡང་ནི་ཡམ་ཤིང་རབ་ཏུ་བསྟན། ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་འབད་པས་སོ།
80---328

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*