www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ། ཀི
[༡]«གཡུང་»«པེ་»ཁར། «གི་»«ཅོ་»ཀར། [༢]«གཡུང་»«པེ་»གཞག [༢]«གཡུང་»«པེ་»ཐོབ་འགྱུར་
བའོ།
[༤][༥][༦]«གཡུང་»«པེ་»ཀལ། [༧]«ཕི་»«ཅོ་»བསྟོན། [༨]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»སྐྱེད། «ཅོ་»
སྐྱེས། [༩]«ཁུ་»པའི། [༡༠]«གཡུང་»«ཕི་»«ུཔེ་»«ཅོ་»ནི།
[༡]«ཅོ་»དང། [༢]«གཡུང་»«ཁི་»«པེ་»བཅུ། [༢]«ཁུ་»ཀྱི། [༤]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»བཅུ།
[༥]«གཡུང་»«ཁི་»«པེ་»རྗེས་བསམ «ཅོ་»ཇིས་བསམ།
[༡]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»བུ། [༢]«ཅོ་»བྱོད། [༢]«ཅོ་»གི། [༤]«ཀཡུང་»«ཁི་»«པེ་»«ཅོ་»དཔ།
[༥]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»རི་ལུ། [༦]«གི་»«ཅོ་»པུའི་ཆུ་བོ། [༧]«གཡུང་»«པེ་»«ཅོ་»ཨཿ།
[༨]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»རི་ལུ། [༩]«ཅོ་»ཏེ། [༡༠]«གཡུང་»«པེ་»པུའི། [༡༧]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»
«ཅོ་»རི་ལུ།
[༡]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»བུའི། [༢]«ཅོ་»བསྒོམ། [༢]«གཡུང་»«པེ་»གི། [༤]«གཡུང་»«པེ་»སྐྱད།
[༥]«ཁུ་»ནས། [༦]«ཅོ་»འབྱུང་། [༧]«ཅོ་»སྟེ།
[༡]«གཡུང་»«པེ་»མོ། [༢]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»དགུག་པར། «ཁུ་»དགུགས་པའི། [༢]«ཅོ་»
ཕྱུང་། [༤]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»སྤྱད་། [༥]«ཅོ་»རྣམས། [༦]«གཡུང་»རྒྱེ། «པེ་»སྐྱེ
[༧]«
གཡུང་»«པེ་»བུའི། [༨]«ཅོ་»པར། [༩]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»བསྒོམ་ཞིང་། [༡༧]«ཅོ་»རྗེ
[༡]«ཀཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»པོའི་དམ་ཚིག་ཤ་ཡིས་ནི། «ཁུ་»པོ་ཤ་ཡི་དམ་ཚིག་གིས། [༢]«ཕི་»«ཅོ་»
གིས། [༢]«གཡུང་»«པེ་»བའི། «ཅོ་»པ་ཡི། [༤]«གཡུང་»«པེ་»ཁར། «ཁི་»«ཅོ་»ཀར།
[༥]«ཀཡུང་»«པེ་»བ། [༦]«གཡུང་»«པེ་»གིས། [༧]«ཕི་»«ཅོ་»བསྒོམ། [༨]«གཡུང་»«པེ་»རྗེའི།
[༩]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»«ཁུ་»གྲུབ།
[༡]«ཀཡུང་»«པེ་»གྲུབ། «ཕི་»ཟུག «ཅོ་»གཟུག [༢]«ཕི་» [༢]«ཕི་»«ཅོ་»ཇི། [༤]«ཁུ་»སྒྱུ།
[༥]«བླི་»གང་གའི། «ཕི་»གི། [༧]«ཕི་»ཇི། [༨]«ཅོ་»གིས། [༩]«ཁུ་»ཀྱང་། [༡༠]«ཕི་»«ཅོ་»
ཚིག [༡༡]«ཕི་»«ཅོ་»རྒྱན། [༡༢]«གཡུང་»«པེ་»བགྲོད་། བསྙིན་པ། «ཕི་»བསྒྲོད། བསྙིམ་པ། «ཅོ་»
བགྲོད། བསྙིམ་པ།
ནྟ «གཡུང་»«པེ་»སྒྲུབ། [༢]«གཡུང་»«པེ་»དབྲེད། [༢]«གཡུང་»«པེ་»སྐུལ། [༤]«གཡུང་»«པེ་»སྒོམ།
[༥]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»ཇིསུ་གྲུབ། [༦]«གཡུང་»«པེ་»ན། [༧]«པེ་»དེ།
[༡]«ཁུ་»བསྒྲུབ། [༢]«གཡུང་»«པེ་»གིས། [༢]«གཡུང་»«པེ་»གི [༤]«གཡུང་»«པེ་»འདི།
[༥]«ཁུ་»མཆོག [༦]«ཅོ་»རྗེས་དབྱང «ཁུ་»ཇིའི་དབྱིངས་།
[༡]«གཡུང་»«ཁི་»«པེ་»«ཅོ་»བརྟན། [༢]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»པའི། [༢]«གཡུང་»«པེ་»ཀྱི།
[༤]«གཡུང་»«ཕི་»«པེ་»«ཅོ་»གསུང་། [༥]«ཕི་»དཀྱི། [༦]«གཡུང་»«གི་»«པེ་»«ཅོ་»གྱིས། «ཕི་»
«ཅོ་»བརློབ། [༨]«གཡུང་»དི། [༩]«ཕི་»ཀྱི། [༡༧]«ཅོ་»སྐྱེད་བྲེད་། [༡༧]«གཡུང་»«པེ་»ཐོབ།
[༡]«བླི་»«ཅོ་»ཀྱི། [༢]«ཐི་»«ཅོ་»སྤྱད། [༢]«ཅོ་»རྣམ། [༤]«གཡུང་»«བླི་»«པེ་»«ཅོ་»རྣམ།
---430

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*