www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུད། སྒྱུད་འབུམ།
-- --

དེ་ཙེ་ སྔགས་ཀྱི་སྐུད་པ་ཡོང་ས་སུ་བཟུང་ལ་གནོད་གན་ས་ད་ང་འདྲ་བར་ར་ང་་་་་
བསྒོམས་པའི[༢]།
ཨོཾ་ཡིག་སྤྱི་བོར་དགོད་པར་བྱ། ཛཾ ཛཾ་[༤]ཡིག་ཁ་རུ་ངེས་པར་
ད་གོད་༑
བྷ་ཡིག་ལག་པ་གཡས་པར་ད་གོད་། ལཱ་ཡིག་གཡོན་པར་ད་གོད་པར་་
བྱ
ཛ་ཡིག་སྙིང་གར་ད་གོད་པའོ། བརླ་ནི་གཡས་ད་ང་གཡོན་པ་ལ།
ལེན་དྲ་[༧]ངེས་པར་ད་གོད་པར་བྱ། ཡེ་[༩]ཡིག་མཚན་མར་ད་གོད་པར་བྱ། དེ་
ནས་བློ་ད་ང་ལྡན་པ་ཡིས།
རྐང་པའི་མཐིལ་དུ་སྭཱ་ཧཱ་ད་གོད་། འདི་རྣམས་
གནོ་ད་
སྦྱིན་ད་བང་པོ་རྒྱལ། གསང་བའི་སྙིང་པོ་[༡༢]རབ་ཏུ་གྲགས། འདི་རྣམས་
གང་
ཤེས་བློ་ལྡན་ཡིན་། དེ་ཡིས་ད་ངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་། ཇི་ལྟར་ནུས་
པ་ར་བ
ཟླས་པ་བྱ། བད་ག་ཉིད་བསྲུང་བ་བྱས་ན་ས་ནས་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་བསོད་ན་མས་གང་། མཉམ་པར་གཞག་པས་ད་བུལ་བར་བྱ། ཇི་ལྟར་
འདོད་པས་
བླང་ས་ན་ས་ནི། དེ་ན་ས་གཤེགས་སུ་གསོལ་བར་བྱ། སྔར་གྱི་སྤྱན་
དྲ་ང་
ཕྱག་རྒྱ་ལས། མཐེབ་མོ་བརྐྱང་[༡༣]བས་བསྐྱོད་པའོ། སྔགས་ད་ང་ལྡན་[༡༢]
པས་
གཤེགས་སུ་གསོལ། སྔགས་ནི། ཨོཾ་ཌི་ཌི་[༡༢]ཀི༐ཏཱ་ཏེ་པཱ་[༡༧]ག་ཏ༐ཨཤ་གཙྪ་
ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། རིམ་པ་འདི་ཡིས་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་འབུམ་བྱས་ལ་ཕྱི་ན་ས་ཇི་ལྟར་
འདོད༐
པ་བསྒྲུབ་པར་བྱའོ། དེ་ན་ས་ཐམས་ཅ་ད་ད་ང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། ཇི་སྲིད་རིམ་པ་འདི་ཡིས་སེམས་
་ཅ་ན་ཐམས་ཅ་ད་
ད་བུགས་ད་བྱུང་ ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤིན་
ཏུ་
ངོ་མཚར་རོ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་ར་རོ། སེམས་ཅ་ན་
ཐམས་ཅ་ད་ཁྱད་པར་
སྤྲོ་བ་དང་། དོན་ཐམས་ཅ་ད་སྒྲུབ་པ་ད་ང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་
པོའི་བད་ག་ཉིད་་ཅ་ན་སེམས༐
ཅན་གང་གིས་གནོད་[༢༤]གན་ས་ཀྱི་ད་བང་པོའི་རྟོག་པ་་་་་
མཉན་
འདོད་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་ སྒྲུབ་པ བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཤད་་་་
о-----38

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*