mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0001.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0001.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0002.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0002.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0003.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0003.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0004.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0004.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0005.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0005.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0006.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0006.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0007.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0007.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0008.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0008.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0009.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0009.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0010.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0010.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0011.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0011.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0012.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0012.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0013.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0013.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0014.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0014.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0015.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0015.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0016.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0016.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0017.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0017.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0018.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0018.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0019.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0019.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0020.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0020.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0021.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0021.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0022.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0022.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0023.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0023.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0024.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0024.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0025.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0025.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0026.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0026.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0027.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0027.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0028.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0028.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0029.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0029.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0030.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0030.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0031.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0031.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0032.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0032.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0033.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0033.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0034.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0034.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0035.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0035.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0036.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0036.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0037.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0037.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0038.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0038.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0039.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0039.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0040.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0040.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0041.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0041.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0042.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0042.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0043.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0043.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0044.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0044.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0045.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0045.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0046.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0046.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0047.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0047.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0048.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0048.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0049.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0049.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0050.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0050.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0051.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0051.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0052.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0052.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0053.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0053.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0054.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0054.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0055.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0055.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0056.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0056.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0057.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0057.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0058.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0058.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0059.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0059.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0060.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0060.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0061.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0061.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0062.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0062.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0063.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0063.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0064.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0064.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0065.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0065.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0066.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0066.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0067.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0067.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0068.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0068.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0069.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0069.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0070.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0070.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0071.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0071.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0072.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0072.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0073.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0073.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0074.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0074.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0075.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0075.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0076.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0076.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0077.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0077.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0078.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0078.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0079.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0079.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0080.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0080.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0081.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0081.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0082.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0082.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0083.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0083.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0084.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0084.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0085.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0085.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0086.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0086.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0087.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0087.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0088.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0088.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0089.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0089.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0090.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0090.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0091.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0091.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0092.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0092.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0093.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0093.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0094.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0094.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0095.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0095.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0096.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0096.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0097.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0097.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0098.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0098.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0099.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0099.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0100.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0100.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0101.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0101.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0102.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0102.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0103.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0103.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0104.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0104.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0105.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0105.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0106.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0106.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0107.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0107.pdf
mv bka\'_\'gyur_Beijing_OCR_pdf_v_0108.pdf bka\'_\'gyur_Beijing_pdf_v_0108.pdf