www.dharmabook.ru tibetan OCRབཇུར་འབྲས་རེའུ་མིག
གྱུད། ()
དཟ་གཞ། སྡེ་དགེ། པེ་ཆིན། སྣར་ཐང་། ཟ་ནི།
ཟེ་ཚ། སྒྱུད གྱུད་འགྲེག སྒྱུད
ཟད་རྟག ཟི དི དི
ཚན་གྲངས།
ལྗབ། -- --ན་-- བ་
ཟང་།
ཚེག་ཁྱཾམ།
་་་
་་་

་་་
་་ --
་་་་
་་
་་
་་་་
་་
23 --43

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*