www.dharmabook.ru tibetan OCRཁྱད་པར་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱང་»
འགྲོ་བ་དྲུག་དང་
མཐུན་པར་འདོད་ཆགས་སྤྱོད་ཀྱང་ཉེས་པས་མི་གོས་པ་ནི་དཔེར་
ན་མེ་ཏོག་པདྨ་
འདམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་འདམ་གྱི་དྲི་མས་མི་གོས་པ་བཞིན་ནོ། སླར་
གཤེགས་པདྨ་
འི་དབུས་སུ་ནི། རྒྱབ་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ངེས་པར་བཞུགས། ཞེས་པ་
ནི་དེ་ལྟར་སེམས་
ཅན་གྱི་དོན་མཛད་ནས་སླར་བྱོན་ནས་ཞེ་སྡང་རྡོ་རྗེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་་
སུ་
སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གདན་ལ་ཞུགས་[༡]པར་བསྒོམ་པར་བྱའོ། པྲརྙཱ་དྷྲྀཀ་[༢]ཅེས་་
པའི་
སྔགས་འདིས་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བསྐུལ་་་་
ཞིང་
བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་བསྟན་ཏོ། དེ་ལ་པྲརྫྙཱ་ནི་དི་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་
སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པར་དགོངས་པའི་ཐུགས་ཐ་དད་པའོ། དྷྲྀཀ་[༢]ནི་་་་་་་
དེའི་རང་བཞིན་དུ་
གནས་པའོ། ཡང་ན་པྲརྙཱ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལས་སྣ་
ཚོགས་
བྱེད་པར་སེམས་པའི་སེམས་སོ། དྷྲྀཀ་[༤]ནི་དེའི་རང་བཞིན་ནོ། ཡང་
ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
མི་ཤེས་པའི་བག་ཆགས་གཅོད་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ་
དེའི་
རྟགས་སུ་དེའི་རང་བཞིན་ཕྱག་ན་རལ་གྲི་འཛིན་པས་དྷྲྀཀ་[༥]གོ། ས་བོན་
ལས་ནི་
གྲུབ་པ་ཡིས[༦]། རྡོ་རྗེ་གདོན་མི་ཟ་བ་བསྐྱེད། ཞེས་བྱ་བ་ནི་གོང་མ་
བཞིན་དུ་
ཡི་གེ་ཧ་ལྗང་གུ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་བསྐྱེད་ཅེས་པའོ།
དེ་ལ་གདོན་མི་ཟ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་པས་[༧]ལས་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ལ་ལ་[༢]འབྲས་
བུ་ཡོད་ཅིང་
ལ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ཞིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་་་་་་་
དོན་ཏོ།
ལྗང་གུ་བཻ་ཌཱུཪྻ་འདྲ་བ་ནི་སྐུ་མདོག་བཻ་ཌཱུཪྻ་ལྗང་གུ་ལྟར་གསལ་བའོ།
རལ་པ་ཅོད་པན་རྡོ་རྗེའི་གནས། ཐམས་ཅད་རྒྱན་གྱིས་ཡན་ལག་བརྒྱན།
ཞེས་པ་ཡང་གོང་མ་བཞིན་ནོ། ལྗང་དང་གནག་དང་དཀར་བའི་ཞལ། ཞེས་
པ་ནི་ཞལ་
གསུམ་དུ་བསྟན་ཏོ། དེ་ཡང་དབུས་མ་སྐུ་དང་མཐུན་ཞིང་གཡས་་་་་་་
23---344

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*