www.dharmabook.ru tibetan OCR་་
བྷད་བལ་༔རབྱུབརྔ་༔---8་༔སྟོའབ་བ8་༔་༔་ལྷན་༔
ཿབ་༔ཀྱིཕྱུམ་༔འི་༔བུ---་༔པབ8ཁརབྱུ
རྒྱ་གར་སྐད་ད་དུ། ཤྲཱི་ས་ཧ་ ཛ་ས་མཱ་[༨]ཛ་སཱ་དྷ༐ནཱ་མ[༤]།
བོད་སྐད་དུ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ་ལོ། དྲི་མེད་ཡེ་ཤེས་གཟི་འོད་
ལྡན།
འབར་བའི་སྐུ་མངའ་དཀྱིལ་འཁོར་བ་དག དཔག་མེད་སྤྲུལ་པས་
འགྲོ་
སྐྱོབ་པ། དཔལ་ལྡན་གསང་འདུས་ལ་ཕྱག་འཚལ། ཡིད་འོང་རི་བོའི་
དྲུང་
སོགས་སུ། བློ་ལྡན་ཞུགས་ཏེ་ཡིད་ད་ང་བས། གདོང་སོགས་དག་བྱས་
སོད་ནམས་བསགས། དེ་རྗེས་ཆོས་ཀུན་སྟོང་པར་བས་མ། ཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་
ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ།
རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལ་རབ་དཀར་དགེ། ཆོས་འབྱུང་
དབུས་སུ་
པདྨ་དང་། ཉི་མ་ལ་གནས་སྣ་ཚོགས་མདོག།རྡོ་རྗེ་ལས་བྱུང་
འཁོར་ལོ་བསམ། གྲུ་བཞི་ཟུར་བཞི་སྒོ་བཞི་པ[༥]། སྣ་ཚོགས་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་
གྱིས་སྤྲས།
བ་ད་ན་དྲིལ་བུས་ཁྱབ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉམས་ད་གའི་ཕོ་བྲང་
23-----396

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*