www.dharmabook.ru tibetan OCRབདག་[༡]གིས་དབང་བསྐུར་བའི་རྟགས་སུ་གཙོ་བོ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་བསྒོམ་པར་བྱའོ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་འཆང་ང་ངོ་། དེ་ད་ག་མ་ལུས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པས་མི་
འཁྲུག་པའི་ཕྱིར་མི་བསྐྱོད་པ་ཞེས་བྱའོ། ཧེ་རུ་ཀར་གྲགས་པ་ནི་རྒྱུའི་ཧེ་རུ་ཀ་སྟེ།
གྲགས་པ་ཐ་སྙད་ལ་ཡིད་འཇུག་པའི་ཕྱིར་བློའི་ཡུལ་དུ་་བསྒོམ་པར་བྱའོ། ཤར་ལ་
སོགས་པའི་ཕྱོགས༐
བཞིར་ནི་[༢]ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིའོ། ཞལ་དང་
ཕྱག་ནི་
ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་དང་འདྲའོ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་
པ་
ཡང་རྗེས་སུ་མཐུན་ནོ། ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མདོག་
གམ་ཡང་ན་རིགས་ལྔའི་[༢]ཕྱག་རྒྱ་སྟེ་ལྷ་མོ་ནི་གཅོ་བོ་ཉིད་དང་མཚུངས་པའོ། དེ་
དག་ཀྱང་གཟུགས་
མཛེས་ཤིང་ལྕུག་པ་[༤]སྟེ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྙིང་གར་ཉི་མ་ལ་བཞུགས་
པའོ༑
གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གཙོ་བོ་སྨོས་པ་སྟེ་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་
ཉེ་བར་འཇོམས་པར་བྱེད་པའོ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་པ་དཀར་པོ་དང་།
ཨ་ཤྭཐེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་སྟེ་ལོ་མ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ནི་་་་
དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་དང་། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་སུ། རྡོ་རྗེ་ཡང་ནི་བསྒོམ་
པར་བྱ།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའོ། ཐོད་པའི་སྣོད་དང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ནི་གཡོན་
ཕྱོགས་སུ་
སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པའི་གར་གྱིས་བཞུགས་པའོ། སྤྱན་
མ་ལ་སོགས་པ་བཞི་
ནི་མེ་ལ་སོགས་པའི་མཚམས་བཞིར་རོ། དེ་ཡང་མདོག་སེར་
བ་དང་
སྔོ་བ་ད་ང་ལྗང་བ་དང་དཀར་པོ་སྟེ། ཕྱག་གཡས་པའི་མཚན་མའི་བྱེ་
བྲག་
ནི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་དགུ་པ་ད་ང་པདྨ་འདབ་མ་བཅུ་་་་
དྲུག་པའོ།
འཁོར་ལོའི་ཕྱི་རོལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་སོགས་པ་བཞི་
སྟེ་སྐུ་མདོག་ནི་གནག་པ་དང་སེར་བ་དང་དམར་བ་དང་ལྗང་གུའོ། དེ་དག་་་་་
མཚན་མའི་
བྱེ་བྲག་ཀྱང་གཏུན་ཤིང་དང་། དབྱུག་པ་དང་། རལ་གྲིའོ།
23--1354

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*