www.dharmabook.ru tibetan OCRཕྱོགས་བཞི་འོད་ཟེར་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་རྩིག་[༡]པ་བཞིའོ། གུར་ཞེས་པ་ནི་
ནམ་མཁའི་
ཕྱོགས་སུ་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་ཐོག་ཕུབ་པའོ། རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ་རྫོགས་པའི་
རྗེས་ལ༐བྱ་བ་[༢]གསུངས་པ། དེ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་་་་་་་
སོགས་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པ་པོ་ནི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྒྱུའི་
རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ནི་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའོ། བདུད་རླག་པར་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་་
བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་
ཞེས་པ་[༢]ནི། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་་
འོད་ཟེར་
གྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བཀུག་ཅིང་ཁར་ཞུགས་[༤]ནས་སྙིང་གར་
ཞུ་བ
ར་བྱ་སྟེ། རྡོ་རྗེའི་ལམ་ནས་བྱུང་བ་དང་། རང་དང་འདྲ་བའི་པདྨར་ཟླ་བ་[༥]
ཞུ་བའི་གཟུགས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ས་བོན་གྱི་ཡི་གེ་རྣམས་ལ་རྫོགས་པའི་ལྷ་
མོའི་
འཁོར་ལོ་ནི་བདུད་རླག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་
བཏགས་[༦]ནས་བདུད་
རླག་པར་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་དེ་་
དག་ཉིད་དོ།
ཉིད་ཀྱི་སྐུ་དང་གསུང་ད་ང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
རང་དང་འདྲ་བར་སོན་པ་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀྱི་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་་་་་་་་་་
གཤེགས་པ་གསུམ་
གྱི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ།
ངེས་པར་ཕྱུང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡང་དག་པར་སྤྲོས་ཏེ་གནས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་
པར་བཀོད་པ་སྟེ།
གཏི་མུག་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་སྤྲོས་པའི་
གནས་སྐབས་ལས་སོ།
དབུས་སུ་ཡ་ཞེས་པ་ནི་གཙོ་བོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་ས་
བོན་དུ་
ཡ་[༧]ཤུགས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱའོ། ཞུ་བར་གྱུར་པ་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་
ཡིན་ལ།
དེའི་ཚེ་ས་བོན་ཡི་གེར་བྱའོ། ད་ནི་ཡཀྵེ་མ་མེ་ད་ལ་སོགས་པ་ཉིད་་
སྤྲོས་ཏེ་
གནས་ཇི་ལྟ་བ་རྣམས་སུའོ། ཀྵེ་མ་མེ་ད་དག་ནི་ནང་གི་རིམ་པའི་ཕྱོགས་
སུ་གནས་པ་སྟེ་
ལྷག་མའོ། ཡ་ཛ་ནི་ར་ནི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒོ་བཞི་པོ་རྣམས་སུའོ།
23--[о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*