www.dharmabook.ru tibetan OCRགཡས་དཀར་པོ་དང་། གཡོན་དམར་པོའོ། ཕྱག་ཅེས་པ་ནི་གཡས་པའི་ཕྱག་
ན་རྡོ་རྗེ
ས་[༡]ཉེ་བར་མཚན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཕྱག་གཞན་གཉིས་ན་རལ་གྲི་དང་གྲི་
གུག་
འཛིན་པའོ། དེ་བཞིན་དུ་གཡོན་པའི་ཕྱག་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ་དང་པདྨ་
དམར་པོ་དང་
ཐོད་པ་འཛིན་པའོ། ཞལ་གསུམ་པ་ཞེས་རྩ་བ་ནག་པོ་དང་།
གཡོན་པ་[༢]ད་མར་པོ་དང་། གཡས་ནག་པོའོ། ཞི་བ་ནི་ཞི་བའི་ལས་ཀྱིས་[༢]
ཕན་པའོ། གསལ་བའི་གཟུགས་ནི་ཟླ་བའོ། དེ་དང་མཉམ་པའི་འོད་ཟེར་
དཀར་པོའོ།
ཕྱག་ཅེས་པ་ནི་གཡས་པ་སྟེ་འཁོར་ལོས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར།
ཕྱག་གཞན་གཉིས་སུ་ཡང་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག་འཛིན་པའོ། དེ་བཞིན་དུ་གཡོན་
པའི་ཕྱག་
གསུམ་ན་རིན་པོ་ཆེ་དང་པདྨ་དང་ཐོད་པ་རྣམས་[༤]སོ། ཞལ་གསུམ་
ཞེས་པ་
ནི་རྩ་བ་སེར་པོ་དང་། གཡས་དཀར་པོ་ད་ང་། གཡོན་ནག་པོའོ།
རྒྱས་པ་ནི་རྒྱས་པའི་ལས་ཀྱི་ཕན་པའོ། གསེར༐བསྲེག་པའི་[༥]རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནི་
བསྲེགས་པས་མདོག་བཟང༐པོ་སྟེ་[༦]དེའི་འོད་དོ། ཕྱག་ཅེས་པ་ནི་གཡས་པ་ན་
རིན་པོ་ཆེས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར། གཞན་གྱི་ཕྱག་གཉིས་སུ་ཡང་རལ་གྲི་དང་
གྲི་གུག་ག་གོ།
གཡོན་པའི་ཕྱག་གསུམ་ན་འཁོར་ལོ་དང་པདྨ་དང་ཐོད་པ་རྣམས་སོ།
ཞལ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་རྩ་བ་དམར་པོ་དང་། གཡས་དཀར་པོ་ད་ང་། གཡོན་
སྔོན་པོའོ།
དབང་ནི་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ལས་ཀྱི་[༧]ཕན་པའོ། པདྨ་རཱ་ག་ཞེས་
པ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་
དམར་པོའོ། ཕྱག་ནི་གཡས་པ་ན་པདྨས་ཉེ་བར་མཚོན་པའི་ཕྱིར།
ཕྱག་[༨]གཉིས་སུ་ཡང་རལ་གྲི་དང་གྲི་གུག་གོ། གཡོན་པར་ནི་འཁོར་ལོ་དང་རིན་
པོ་ཆེ་
དང་ཐོད་པ་རྣམས་[༩]སོ། ཞལ་གསུམ་ཞེས་པ་ནི་རྩ་བ་ལྗང་གུ་དང་།
གཡས་[༡༠]ནག་པོ་དང་། གཡོན་སེར་པོའོ། ཐམས་ཅད་ནི་ལས་ཐམས་ཅད་པའོ།
མརྒད་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ལྗང་གུའོ། ཕྱག་གཡས་པའི་ཕྱག་ན་ཤུགས་[༡༡]ཅན་ཏེ་རལ་
23----1122

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*