www.dharmabook.ru tibetan OCR
ལེཧཔ་༔སྤྲཟན་༔སྟོའདསྡ8་༔སྤྲཡེཨ་༔ཏང་༔བརྫང་༔པཽ་༔ཆེ་༔
དུབ་༔8བི་༔དྲིབཡོ8་༔བསྤྱ་༔ཆབ་༔པཎྜསྟོའི་༔
སྒད༔སྟོའ་༔སྟོའམཉཱེུལ་༔སྟོདྲིབ8་༔8་༔བཅྭ།[༡]
རྒྱ་གར་སྐད་ད་དུ། བྷ་ག་བཱན་རཏྣ་གུ་ཎ་སཉྩ་ཡ་གཱ་ཐཱ་ནཱ་མ༐པཉྫི་
ཀཱ[༢]༑
བོད་སྐད་དུ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པའི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་ཞེས་བྱ་བ།
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
རྟོག་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཡང་དག་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་དྲི་
མེད་མ་ལུས་ཉེར་བསྡུས་པ།
དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དེ་ཉིད་རིམ་པ་ཡང་དག་གསལ་
བར་བཤད་པ་གང་
ཡིན་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྟོགས་པར་བྱ་ཕྱིར་རབ་
དབྱེ་ཡང་དང་ཡང་གསུངས་རྒྱལ་ཡུམ་ལ།
ཕྱག་འཚལ་ནས་ནི་བློ་དམན་རྣམས་
ལ་ཕན་པ་བསྐྱེད་ཕྱིར༐
དིང་འདིར[༢]ིཡང་དག་བཤད་པར་བྱ། སྤྲོས་པས་གསུངས་
པ་གོ་བའི་སེམས་ཅན་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་བས་ཁོང་
དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་
དབྱེ་བ་སྤྲོས་ནས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བརྒྱད་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡུམ་སྟོང་ཕྲག་
བརྒྱ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཉན་པ་པོས་གསལ་བར་

བུ་2---3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*