www.dharmabook.ru tibetan OCRཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཀོད་ནས་སྨིན་པར་བྱེད་དོ། དེ་བཞིན་
དུ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པས་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ད་ང་བྲལ་
བས་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་དུད་འགྲོའི་འགྲོ་བ་དུ་
མ་[༡]སྣ་ཚོགས་པའི་
གཟུགས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་དང་།
མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་སྤོང་བར་བྱེད་ཅི་ང་། དེ་ཡིས་
མི་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དལ་འབྱོར་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པ་རྟག་ཏུ་རྙེད་ད་དོ།

འོད་བྱེད་པ་ལ་གནས་པས་ནི་གནོད་སེམས་ཐམས་ཅད་བྲལ་བའི་བཟོད་པས་
གཟུགས་བཟང་སྟེ་མཚན་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
དམ་པ་ནི་མཆོག་
ག་གོ༑
རྒྱ་ཆེན་ནི་ཡངས་པའོ། ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ་གསེར་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་
གསེར་མདོག་[༢]ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཕྱིར་སྡུག་པའོ།
ལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་
འགྲོ་བས་ལྟ་བའི་འོས་སུ་འགྱུར་བའོ།
འོད་འཕྲོ་བ་ལ་གནས་པས་ནི་ལེ་ལོ་
ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་[༢]ནི་དཀར་པོའི་ཡོན་
ཏན་འགྲིབ་མི་
འགྱུར་ཏེ།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པས་ན་མཐའ་ཡས་ཏེ། སངས་རྒྱས་
ཉིད་ཀྱི་ནོར་མཆོག་བསགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་བང་མཛོད་
རྙེད་[༤]པར་འགྱུར་རོ།
སྦྱངས་[༥]དཀའ་བ་ལ་གནས་པས་ནི་རྣམ་པར་གཡེང་བ་
ཐམས་ཅད་སྤངས་པའི་བསམ་གཏན་གྱིས་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་ག།
ཡེང་
བའི་
རྒྱུར་གྱུར་པས་ཉེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྨད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཡོངས་སུ་འདོར་བར་བྱེད་ཅི་ང་།
ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདེན་པ་རྟོགས་པ་དང་།
མངོན་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིགས་[༦]
ད་ང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ད་ང་ང་ངོ་།
དཔའ་བར་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་
སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་མངོན་པར་སྒྲུབ་པའོ། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་
གནས་པས་ནི་ཤེས་རབ་འཆལ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཆོས་ཀྱི་
བུ་
2---18ཏྲ་

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*