www.dharmabook.ru tibetan OCR[༡]«པེ་»«སྣར་»་ཕྱི་བས [༢]«པེ་»«སྣར་»བནྟོས། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»[༤]«པེ་»«སྣར་»བསྐྱེད་།
[༢]«པེ་»«སྣར་ པར། [༦]«སྣར་ རྟག་
[༡]«པེ་»«སྣར་---་ངེ་། [༢]«པེ་»«སྣར་»བརྟན། [༢]«པེ་»«སྣར་»ལོད་པར། [༤]«པེ་»«སྣར་ པོའི།
[༡]«པེ་»«སྣར་ བརྒུབ།[༢]«པེ་»«སྣར་»གྱིསུ [༢]«པེ་»«སྣར་ གཟུང་། [༦]«པེ་»«སྣར་»བསྟོས
[༢]«
པེ་»«སྣར་---བར་འགྱུར། [༦]«པེ་»«སྣར་བརྗོད་།
[༡]«པེ་»«སྣར་ གཟུང་། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»ལྟ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་ པ། [༤]«པེ་»«སྣར་ བྱ་སྟེ།
[༢]«པེ་»«ཅོ་བུ་བཞག «སྣར་བུར་གཞག [༦]«པེ་»«སྣར་»འཇུག [༧]«པེ་»«སྣར་ནི།
[༢]«པེ་»«སྣར་རིགཱ
[༡]«པེ་»«སྣར་གཟུང་། [༢]«པེ་»«སྣར་»འཐུན་པར་དེ་བྲེད་པ་ནི། [༢]«པེ་»«སྣར་གཟུང་།
[༦]«པེ་»«སྣར་»གཟུང་། [༥]«པེ་»«སྣར་ བཇུན། [༦]«པེ་»«སྣར་ པར། [༧]«པེ་»«སྣར་»གིས
[༢]«
པེ་»«སྣར་ བསྟོས
[༡]«པེ་»«སྣར་ བརྫུན། [༢]«པེ་»«སྣར་ ཀྱིས [༢]«པེ་»«སྣར་ གཙོ་བོ།
[༡]«པེ་»«སྣར་»གཟུང་བའི། [༢]«པེ་»«སྣར་»གཟུང་། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»ཐོས [༤]«པེ་»«སྣར་»
པར་བྲེད་།
[༡]«པེ་»«སྣར་ལས [༢]«པེ་»«སྣར་ སྤང་ས་པ་བྲེད་། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»་ཏེ། [༦]«པེ་»«སྣར་»ཅིའི།
[༢]«པེ་»«སྣར་ པར། [༦]«པེ་»«སྣར་» ཀྱི།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཡིན། [༢]«པེ་»«སྣར་»སྤངས [༢]ི«པེ་»«སྣར་»པ།[༤]«པེ་»«སྣར་»ུཔ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ ཞེས [༢]«པེ་»«སྣར་»བསམ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་ སྒོམ། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ནོ།
[༢]«པེ་»«སྣར་ བརྟགས།
[༡]«པེ་»«སྣར་»ཞུགས [༢]«པེ་»«སྣར་ དེས [༢]ི«པེ་»«སྣར་»པའི། [༤]«སྣར་དེ། [༥]«པེ་»
«སྣར་»་རྒུབ་པ། [༦]«པེ་»«སྣར་ ཀྱིས
[༡]«པེ་»«སྣར་»རྒུབ། [༢]«པེ་»«སྣརུ་ བརྩེ་བ། [༢]ི«པེ་»«སྣར་ བསྒོམས [༤]«པེ་»«སྣར་»སྟེ་རབ་ཏུ།
[༢]«པེ་»«སྣར་»ཏེ། [༦]«པེ་»«སྣར་ སྟོང་པ། [༧]«པེ་»«སྣར་---་ན། [༢]ུ«པེ་»«སྣར་»བྱས་པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ པ་ནས། [༢]«པེ་»«སྣར་---་ད་ང་། [༢]ི«པེ་»«སྣར་»རྒུབ། [༤]«པེ་»«སྣར་»བའི་ཕྱིར།
[༢]«པེ་»«སྣར་ བསྒྲུབ། [༦]«པེ་ པ་ན་དགོས། «སྣར་ པ་ན་དགོང་ས [༧]«པེ་»«སྣར་»་པའི།
[༢]«པེ་»ུ«སྣར་»མང་། «པེ་»«སྣར་»ཕྱིར། [༡༧]«པེ་»«སྣར་»པ།
[༡]«པེ་»«སྣར་དང་། [༢]«པེ་»«སྣར་»པ། [༢]ི«སྣར་»ན། [༤]«པེ་»«སྣར་བརྟགས
[༢]«
པེ་»«སྣར་ བསྒོམ། [༦]«པེ་»«སྣར་ བནྟོས [༧]«པེ་»བ།
[༡]«པེ་»«སྣར་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཏེ། [༢]«པེ་»«སྣར་»་ཐམས་ཅད་། [༤]«པེ་»«སྣར་»འད་ས།
[༢]«པེ་»«སྣར་»ནི།
е-2---1о-3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*