www.dharmabook.ru tibetan OCRམཆོག ཅེས་བྱ་བ་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་བརྡ་ལས་
བྱུང་བའི་བཏགས་པའི་ཆོས་ཉིད་དང་མི་འགལ་བར་རབ་ཏུ་
སྟོན་པ་དང་།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དོན་དམ་པར་འགྲིབ་པ་དང་འཕེལ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་
པའི་དོན་དུ་སློབ་པ་དང་།
ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལ་ནང་དང་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་
ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མི་འཛིན་པ་དང་།
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་[༡]སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་གོ་རིམས་བཞིན་དུ་བདེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་ལ་ངེས་པར་འབྱེད་
པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ།

རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མཇུག་ཐོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ།
བདེན་དང་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དང་། ཤེས་པའི་སྐད་ཅིག་རྣམ་བཞི་ཡིས།
ལམ་ཤེས་ཉིད་ལ་མཐོང་བའི་ལམ། ཕན་ཡོན་བཅས་པ་འདི་བཤད་ད་དོ། ཞེས་
བྱ་བ་གསུངས་ཏེ།
ལམ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཆོས་
ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ད་ང་།
ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རྗེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་
དང་།
རྗེས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཟོད་པ་ད་ང་། ཤེས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་
པོ་སོ་སོར་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་དང་འབྲེལ་པ་དག་དང་ལྡན་པ་འདི་
དང་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་དག་[༢]ད་ང་
ལྡན་པ་བསྒོམ་པར་བྱ་བ་ནི་མཐོང་བའི་ལམ་
ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་ཞེས་བརྗོད་དོ།
རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུར་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞེ་ན། དེ་
བཞིན་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་དག
ཕན་ཚུན་རྟེན་[༢]ིཔ་རྟེན་མེད་ཕྱིར། རྣམ་
གྲངས་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་།
ཆེན་པོ་ཚད་མ་མེད་བཅས་དང་། ཚད་མེད་པ་
དང་མཐའ་མེད་ད་དང་།
དེར་གནས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་
52---251

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*