www.dharmabook.ru tibetan OCRམི་ངལ་ཟད་པ་དང་། བདག་ཉིད་དགེ་བ་ལ་གནས་ཤིང་། གཞན་ད་ག་དེ་ལ་
འགོད་[༡]པ་དང་།
གཞན་གྱི་རྟེན་ཅན་སྦྱིན་སོགས་དང་། ཟབ་མོའི་དོན་
ལའང་སོམ་ཉི་མེད་།
བྱམས་ལུས་སོགས་དང་སྒྲིབ་པ་ནི། རྣམ་པ་ལྔ་དང་མི་
འགྲོགས་དང་།
བག་ལ་ཉལ་ཀུན་འཇོམས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་
བཞིན་དང་།
གོས་ལ་སོགས་པ་གཙང་བ་དང་། ལུས་ལ་སྲིན་བུ་རྣམས་མི་
འབྱུང་།
གྱ་གྱུ་མེད་སེམས་སྦྱངས་པ་ནི། ལེན་དང་སེར་སྣ་མེད་སོགས་དང་།
ཆོས་ཉིད་ལྡན་པར་འགྲོ་ཉིད་ད་དང་། སེམས་ཅན་དོན་དུ་དམྱལ་ཚོལ་དང་།
གཞན་གྱིས་དཀྲི[༢]་བར་མི་བཏུབ་དག[༢] ལམ་གཞན་ཉེ་བར་སྟོན་བདུད་ལ།
བདུད་ཅེས་བྱ་བར་རྟོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་པ་སྟེ།
རྟགས་ནི་ཉི་ཤུ་དེ་དག་གིས། དྲོད་དང་རྩེ་མོ་བཟོད་བཅས་དང་། ཆོས་
མཆོག་རྣམས་ལ་གནས་པ་ནི།
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་མི་ལྡོག ཅེས་བྱ་བ་
གསུངས་ཏེ།
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལས་ལྡོག་
པ་དང་།
ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པས་ཐེ་ཚོམ་ཟད་པ་དང་། སྨོན་ལམ་[༤]གྲུབ་
པས་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་།
དམྱལ་བ་དང་། ཡི་དྭགས་དང་། དུད་འགྲོར་
སྐྱེ་བ་དང་།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མི་ཐོས་པ་དང་། ཡུལ་མཐའ་འཁོབ་ཏུ་སྐྱེ་
བ་དང་།
དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། གླེན་པ་དང་། ལྐུགས་པའི་དངོས་པོ་
དང་།
ལྷ་ཚེ་རིང་པོར་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་མི་ཁོམ་པ་བརྒྱད་ཟད་པ་དང་། སྙིང་
རྗེས་བདག་དང་གཞན་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་དང་།
བདག་དང་གཞན་དུ་
བརྗེ་[༢]བ་ཉིད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་ཡུལ་ལ་ཡོངས་སུ་
བསྔོས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ་དང་།
ཆོས་ཡང་དག་པར་རྟོགས་པས་ཟབ་མོའི་དོན་ལ་ཡང་སོམ་ཉི་མི་
བྱེད་པ་དང་།
གཞན་ལ་ཕན་པ་ཉིད་དུ་ཞུགས་པས་བྱམས་པའི་ལུས་དང་ངག་
52---2о-3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*