www.dharmabook.ru tibetan OCRཕྱིར་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ལ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་སེམས་་་
བསྐྱེད་པ་ལ་
སོགས་པ་བསྒོམ་པའི་རིམ་གྱིས་གང་དུ་རྩོལ་བ་མེད་པ་དེར་ནི་རྩོལ་བ་
དོར་བར་བྱ་ལ།
གང་དུ་དེ་མེད་པ་དེར་ནི་རྩོལ་བ་བ་བྱའོ། དེ་ལྟར་སྐབས་རྣམ་
པ་བཞིའི་དོན་བསྒོམས་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་ད་ང་གཞིའི་[༡]སྐྱེ་བ་མེད་་
པར་ཤེས་པ་ད་ང་ལྡན་པར་བཤད་པའི་རིམ་གྱིས་
བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཡང་དེ་
ལས་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལམ༐
རྟོགས་པ་ར་[༢]ིབྱའོ་ཞེས་བསྟན་པར་[༢]བྱ་བའི་ཕྱིར།
རྣམ་པ་ཀུན་དུ་[༤]མངོན་པར་རྫོགས་པར་རྟོགས་པ་ལས་ཞེས་བྱ་བ་སྨོས་ཏེ། རྣམ་་
པ་ཐམས་ཅད་དང་ལམ་དང་གཞི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་
པ་ལས་ཅིར་
འགྱུར་ཞེ་ན།
རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པར་རྟོགས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ།
འདི་ལ་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་པར་རྟོགས་པ་ཡོད་པ་སྟེ། རྩོལ་བ་དང་མི་རྩོལ་བ་་»་»
དག་གི་[༥]རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་བསྒོམས་པས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་
བར་འགྱུར་རོ།
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྷག་མའོ། རྩེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལས་
དང་པོར་རྟགས་ལ་སོགས་པ་བཤད་པའི་རྒྱུ་གོ་སླ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་
སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ།
རྨི་ལམ་ན༐ཡང་ཞེས་བྱ་[༦]ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་
བྱས་པའི་རྣམ་པར་འགྲེལ་པ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་་་་་་་
གུས་པ་ད་ང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པས་བད་ག་མེད་པའི་ལམ་བསྒོམས་པ་ན་ཉུང་ཟད་
ཙམ་གྱི་རབ༐
ཀྱི་མཐུས་[༧]གཉིད་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མཐོང་བ་ཉིད་ཀྱིས་ན་
གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རྨི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པར་མཐོང་བར་
མ་
ཟད་ཀྱི་གཞན་དུ་ན་གཉིད་ཀྱིས་ཉམས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་མཐོང་བའི་ཕྱིར་
རོ༑
དེའི་རྗེས་ལ་ཉན་ཐོས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་དུ་བློ་རབ་
མཆོག་ཡོད་པས་ལམ་གཞན་སྙིང་པོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ར་རོ།
དེ་
བྱ
2---548

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*