www.dharmabook.ru tibetan OCRརྟོགས་པ་དམན་པ་ཉིད་དང་། ཇི་ལྟར་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མེད་་
པ་ཉིད་ལ་སོགས་
པ་ཡུལ་རྣམ་པ་བཅྭ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་གཟུང་བ་དང་འཛིན་་
པའི་རྣམ་པ་
རྟོགས[༡]ིཔ་གཉིས་ཀྱིས་འཇུག་པ་ན། མཐོང་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་
གེགས་ཡིན་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་དག་ལྷག་མ་མེད་པར་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
བྱ་བའོ༑
གཉིས་པ་རྒྱུ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་ཞེས་བྱ་བའོ།
འདིའི་ཡང་མཚན་ཉིད་ད་དང་། རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་གཉིས་བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལས།
དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་དེ་ལ་ཐེག་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་དག་བྱང་ཆུབ་ལ་
སོགས་པ་ལ་འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་[༢]རབ་ཏུ་དབྱེ་བྱེ་བའོ།
གསུམ་པ་འབྲས་བུ་
བརྗོད་པ་
ནི་གང་གི་དོན་དུ་ཞེས་བྱ་བའོ། དེ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དང་། དེ་ལྟར་
སྣང་བ་རྟོགས་ན་བདེ་བར་རྟོགས་པའི་ཕྱིཕྱིར།
དེ་གཉིས་རིམ་གྱིས་བརྗོད་པ་ནི།
དྲི་མ་ཟད་དང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གྱི་སྟོབས་
ཀྱིས་
ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་དྲི་མ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་
འགག་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ད་ང་།
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་
པར་རྟོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ད་དོ།
དེས་ན་མཚན་ཉིད་པ་ནི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་ནོ།
སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དང[༢]་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ།
དངོས་པོའི་མཚན་ཉིད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
གཉིས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་བརྗོད་པ་ནི། གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་
རྟོགས་པར་སླའོ།
བཞི་པ་བྱེད་པ་བརྗོད་པ་ནི། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་ཕྱོགས་ཞེས་
བརྗོད་པའོ།
ལམ་གྱི་བྱེད་པ་ནི་འདི་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་
རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་བསྣན་པ་དང་།
བསལ་བ་ལོག་པ་གང་ཡིན་
པའོ༑
དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། སྒྲོ་འདོགས་པ་་་་་་་
52---6о-7

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*