www.dharmabook.ru tibetan OCR«སྣར་བུ། [༦]«པེ་»«སྣར་»པ། [༧]«པེ་»«སྣར་ མ། [༢]«པེ་»«སྣར་ ཙྪ། [༩]«པེ་»«སྣར་ ཀྱི།
བཇུར་ འབྲས་རེའུ་མིག
ནས་ཟིན། 0)
དཔེ་གཞ། ལྡ་དགེ། པེཆིན། སྡར་ཕང། ཟནི།
ཟེ་ཚན། ཤེསཀྱིན། མདོའགྲེག མདོ ཤིསཀྱིན
ཟད་རྟགས། ཎྜ སྟོ
ཟན་གྲང
རྐཁག།
ལྗབ། ནཞ་ ནཞ
ཟང།
ཚེག་ཁྱཾམ།
е- ---8

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*