www.dharmabook.ru tibetan OCRད་ག་ལྡོམ་བསྟེན[༡]་དང་། ཞེས་པ་ལ་བསོད་སྙོམས་པ་ལ་སོགས[༢]་སྦྱངས་པའི་
ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉི
ས་བསྟེན[༢]་པའོ། བསླབ་པ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་དང་།
ཞེས་པ་ནི་འཚོ་བའི་ཆེད་དུ་ཡང་བསླབ་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའོ།
འདོད་པ་རྣམས་ལ་སྨོད་[༤]པ་དང་། ཞེས་པ་ནི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་
ལ་སྨོད་པའོ།
མྱ་ངན་འདའ་[༥]ཞེས་པ་ནི་འཁོར་བ་ལས་ཟློག[༦]་པའོ། བདོག་
ཀུན་གཏོང་ཞེས་པ་
ནི་ཀུན་བརྟགས་[༧]པར་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བའོ། མི་
ཞུམ་ཞེས་པ་ནི་དགེ་བ་རྣམས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ་སེམས་མི་ཞུམ་པའོ།
ལྟོས་[༨]
པ་མེད་ཅེས་པ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་མི་ལྟོས་[༩]པའོ།
སྔོན་བཞིན་དུ་ཡོངས་
སུ་སྦྱངས་པ་བཅུའི་ལས་རྣམས་ཀྱིས་[༡༧]ས་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་རོ།
འདྲིས་དང་ཁྱིམ་ལ་འཁྲེན་པ་དང་། འདུ་འཛིར་གྱུར་པའི་གནས་དང་ནི།
བདག་བསྟོད་གཞན་ལ་བརྙ་ས་པ་དང་། མི་དགེའི་ལས་ལམ་བཅུ་དང་ནི།
ལོམ་པས་ཁེངས་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག ཡིད་གཉིས་དང་ནི་ཉོན་མོངས་བཟོད།
བཅུ་པོ་འདི་དག་རྣམ་སྤངས་ན། ས་ལྔ་པ་ནི་ཡང་དག་ཐོབ། ཅེས་པ་ནི་
འདྲིས་དང་ཞེས་པ་ནི་རྙེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དུ་ཕྱུག་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་
ཡང་
དག་པར་སྨྲ་བའོ།
ཁྱིམ་ལ་འཁྲེན་པ་ཞེས་པ་ནི་དད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་ཉེ་བར་མི་
སྟོན་པའོ།
འདུ་འཛིར་གྱུར་པའི་གནས་ད་ང་ནི། ཞེས་པ་སྐྱེ་བོས་ཡོངས་སུ་་
གང་བའི་གྲོང་ལ་སོགས་པའོ།
བད་ག་བསྟོད་གཞན་ལ་བརྙས་པ་དང་། ཞེས་
པ་ནི་རང་ཉིད་ལ༐
བསྟོད་དང་[༡༧]ཟེར་ཞིང་གཞན་ལ་སྨོད་པའོ། མི༐དགེ་བའི་[༡༧]
ལས་ལམ་བཅུ་དང[༡༧]་ཞེས་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་མོ།
རློམ་པ་ཞེས་
པ་ནི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་ལོ།
ཁེངས་དང་ཞེས་པ་ནི་གཞན་ལ་མི་
འདུད་པའོ།
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅེས་པ་ནི་དགེ་བ་རྣམས་ལ་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པར་
བྱ་
2---123о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*