www.dharmabook.ru tibetan OCRའབྲས་བུ་ད་ང་། འབྲེལ་དང་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་ཤིས། བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་
ཆེ་བསྒོམ་དང་།
སེམས་ཅན་སྡུད་དང་སྨིན་བྱེད་ད་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་
གཉིས་བརྟེན་པ་ཡི།
ཤེས་རབ་བརྡར་བཏགས་ཤེས་པར་བྱ། ཞེས་བྱ་བ་དག་
སྦྱིན་པའི་ཚོགས་ནི་གཏོང་བ་དང་གཏོང་བ་ཆེན་པོ་དང་ཤིན་ཏུ་གཏོང་བའོ།
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་དད་པ་དང་བག་ཡོད་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་
སོགས་པའོ།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ནི་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམ་པ་གོམས་་་་
པའི་ཤེས་པའོ།
དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་བརྡར་
བཏགས་པ་ཡིན་
པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཡང་ད་ག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་[༡]
ཞེས་བྱ་བར་སྦྱར་ར་རོ།
རྒྱུ་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱུ་
གསུམ་པོ་དེ་ད་ག་འབྲས་བུ་དང་ཇི་ལྟར་འབྲེལ་པ་ཤེས་པ་ཡང་ཡང་ད་ག་པའི་ཀུན་
རྫོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་ལ་སྦྱིན་པའི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་་་་་
མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་ལེགས་པར་བརྒྱན་
པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའོ།
བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ།
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་སྐད་ཅིག་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་བ་བོ།
འབྲེལ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་པ་སྟེ། དེ་ལ་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་
མ་མང་པོས་རྒྱུ་ཉེ་བར་བསགས་པའི་རྒྱུན་གྱིས་མ་དུ་ལུང་གའི་མེ་ཏོག་གི་ཟེ་བ་
དམར་བ་ལྟ་བུ་འམ།
ས་བོན་དང་མྱུ་གུའི་རྒྱུན་ལྟར་སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་མ་གཞན་
ལ་འབྲས་བུ་སྐྱེད་[༢]པའི་ནུས་པ་ཡོད་
པས་དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་པ་ཞེས་
པ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ནོ།
མཚན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་
རྣམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ནི་རང་ད་ང་[༢]སྤྱིའི་བྱེ་བྲག་ལས་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ།
དེ་ལ་
རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་དངོས་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་སྤྱོད་ཡུལ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་རྟོག་
གླ་8---139 

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*