www.dharmabook.ru tibetan OCRདཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ན་ནོ། གང་ཞིག་
གང་ན༐
སྔ་ན་ མེད་པ་དེ་ནི་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ཡིན་པར་མི་རིགས་ཏེ།
ད་པེར་ན། འཇིམ་པའི་གོང་བུ་ལས་སྣམ་བུ་སྐྱེ་བར་མི་རིགས་པ་བཞིན་ན་ནོ།
ཡང་ན་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཚུལ་གྱིས། དེས་ནི་སྐྱེས་ད་ང་མ་སྐྱེས་དང་། སྐྱེ་
བཞིན་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་ད་དེ།
ཉེས་པ་བསྟན་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པའི། རྒྱུ་ནི་ཡང་་
དག་ཉིད་མ་ཡིན།
དེ་ལྟར་རེ་ཞིག་རྒྱུའི་རྐྱེན་མི་འཐད་ད་དོ། དམིགས་པའི་
རྐྱེན་དགག་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ།
སྐྱེས་པ་དམིགས་པ་མི་ཕྲད་[༢]ད་དེ། སྐྱེས་
ལའང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་ཕྱིར།
མ་སྐྱེས་པའང་མ་སྐྱེས་ཕྱིར། དཔེར་ན་མི་སྐྱེ་
ཆོས་བཞིན་ན་ནོ།
ཞེས་བྱ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་དམིགས་པར་བྱ་བ་
ཡིན་པས་ད་མིགས་པ་སྟེ།
གཟུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་ག་གོ། དེ་ལ་མིག་
ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དམིགས་པར་བྱེད་པ་སྐྱེས་པའམ་མ་སྐྱེས་པ་འམ།

སྐྱེ་བཞིན་པ་ཞིག་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་དང་ཕྲད་གྲང་ན། དེ་ལ་རེ་
ཞིག་སྐྱེས་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་མི་ཕྲད་ད་དེ།
སྐྱེས་པ་ལའང་སྐྱེ་བ་དེ་ནི་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ།
མ་སྐྱེས་པ་ཡང་དམིགས་པ་དང་མི་ཕྲད་ད་དེ། མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་་་་
ད་པེར་ན་མོ་གཤམ་གྱི་[༢]བུའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་
དག་དམིགས་པ་དང་མི་ཕྲད་པ་བཞིན་ན་ནོ།
སྐྱེ་བཞིན་པ་ཡང་། སྐྱེ་བཞིན་
ཕྲད་པར་འགྱུར་སྙམ་ན།
དེ་ཡང་དམིགས་པ་མེད་པར་མེད། ཅེས་བྱ་བ་ལ་
ནི་སྐྱེ[༢]བཞིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེས་པ་དང་།
མ་སྐྱེས་པའི་རང་བཞིན་གཉི་གའི་
བད་ག་ཉིད་དེ།
དེ་ཡང་ད་མིགས་པ་དང་ཕྲད་པ་མེད་ད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
དེ་ལ་དམིགས་པ་ཉེ་བར་གྱུར་པ་མེད་ད་དེ། རང་གི་བདག་ཉིད་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ར་རོ།
གལ་ཏེ་སྐྱེ་བཞིན་པ་དེ་ལ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་བཞུགས་[༢]ནས་བདག་ཉིད་ཐོབ་པའི་ཚེ་ན་
གླ་
8---23о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*