www.dharmabook.ru tibetan OCRལས་དེ་གཞན་མིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ཡང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་
མ་ཞེས་བྱ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེས་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་དང་། སྟོབས་
དང་།
མི་འཇིགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཆོས་འདུས་པ་དག་དམིགས་སུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་དམིགས་པར་བྱ་
བ་དང་།
དམིགས་པ་མཉམ་པས་མཉམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕྱིཕྱིར། དེ་[༡]
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁོ་
ནའི་སྐུ་ཡིན་པར་འདོད་ཀྱི་གཞན་སུའི་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་གིས་དེ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་
དེ་བཞིན་དུ་མ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར༐
རོ། [༢]སྐུ་གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་[༢]པ་ཉིད་ཀྱང་
སློབ་དཔོན་གྱིས་རང་གི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་[༤]སྐབས་སུ་འདི་སྐད་བཤད་ད་དེ།
འོག་
མིན་གྱི་ཕོ་བྲང་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་མོད་ལ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བད་ག་ཉིད་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་འབུམ་ཕྲག་གྲངས་
མེད་པར་བསོད་ནམས་ད་ང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ད་པག་ཏུ་མེད་པ་ཉེ་བར་བསགས་པ་
ལས་ངེས་པར་འཁྲུངས་པ་ཡིད་
བཞིན་གྱི་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོ་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་ཅན་
ལྟར་རྟོག་པ་མི་མངའ་བ།
སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ད་ང་བྲལ་བ། སྒྲིབ་པ་རྣམ་པ་
གཉིས་སྤངས་པ།
ས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་གནས་པར་གྱུར་པའི་
མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་མངོན་པར་འགྲུབ་པོ།
དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དེ་ལས་གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་[༥]ཡོངས་སུ་བསྒོས་[༦]པའི་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཤུགས་ཀྱི་དབང་གིས་
སྤྲུལ་པའི་སྐུས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པར་
བཟོད་པ། འཛམ་བུའི་གླིང་བྱེ་
བ་ཕྲག་བརྒྱ་ད་ག་ཏུ་དགའ་ལྡན་གྱི་ཕོ་བྲང་ན་བཞུགས་པ་ཐོག་མར་མཛད་དེ།

འཕོ་བ་དང་། ལྷུམས་སུ་འཇུག་[༧]པ་དང་། ལྷུམས་ན་བཞུགས་པ་དང་།
བྱ8---317

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*