www.dharmabook.ru tibetan OCRབསྔལ་རྒྱུ་ཡི་བློ་ཅན་བཞིན། གང་དང་གང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུའི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བློ་
ཡིན་པ་དེ་དང་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུས་་་་་
སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེས་རྟོགས་
པའི་ཕྱིར་ད་པེར་ན་རལ་གྲིས་་
གཤགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྟོག་པའི་བློ་་་་
བཞིན་ནོ།
ཀུན་འབྱུང་བ་རབ་ཏུ་བཀག་ནས་འགོག་པའི་བདེན་པ་དགག་པར་
བྱ་བའི་ཕྱིཕྱིར།
སྐྱེ་མེད་འགག་པ་ཡོད་མིན་ཏེ། སྔར་སྨྲས་པ་ཡི་དགག་པ་ཉིད་།
ཅེས་བྱ་བ་སྨྲས་ཏེ། སྔར་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་རེ་ཞིག་
བཀག་པས་དེའི་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པ་ལ་འགག་པ་ཡང་མེད་པར་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་[༡]པ་
ཡིན་ཏེ།
དེ་མེད་ན་ཡང་དག་པར་ནི་འགོག་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་དེ་་་
བདེན་པའི་དོན་ཡིན་པར་[༢]ལྟ་ག་ལ་
འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན། སྐྱེས་པ་འགགས་[༢]
ན་མ་སྐྱེས་ལ།
ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་མི་རིརིགས། སྐྱེས་པ་ཉིད་ནི་ཀུན་་་་་
རྫོབ་ཏུ་འགག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ།
ཀོང་བུ་ད་ང་སྣུམ་ད་ང་སྡོང་བུ་ལ་སོགས་
པ་ཚོགས་པ་ལས་མར་མེ་འབྱུང་ལ།
རྐྱེན་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ལས་འགོག་པར་
མཐོང་བ་བཞིན་ན་ནོ།
ཡང་[༤]ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་
པས་འགག་པ་ཡང་མེད་
པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ན་མ་སྐྱེས་པ་ལ་
འགག་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་
འགྱུར། གཞན་ཡང་། གང་ཚེ་སྐྱེ་བས་དེ་མ་སྐྱེས།
འགོག་པ་ཉིད་ཀྱིས་འགོག་ཡིན་པ་ར། མི་འདོད་དེ་ཚེ་མཁས་པ་ཁྱོད། ཅི་་་་་་་
ཞིག་བདེན་པར་ཡོད་པ་
སྨྲོས། སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་ད་ངོས་པོའི་འགག་པར་
འགྱུར་བ་ལ་འགག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས་ད་ངོས་པོ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལ་[༥]
འགག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་ཏུ་བརྗོད་པར་གྱུར་[༦]ན།
གང་དེ་སྐྱེ་བ་ཉིད་དུ་མ་
སྐྱེས་པར་བདག་གིས་བསྒྲུབས་[༧]ཟིན་པ་སྟེ།
ཀྱེ་མཁས་པར་ང་རྒྱལ་བྱེད་པ་ཁྱོད་
བུ8---463

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*