[༡]«པེ་»«སྣར་ཀྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་»ཐོན། [༢]«པེ་»«སྣར་ བ་ཅད་། [༤]«པེ་»«སྣར་ གི། [༥]«པེ་»
«སྣར་ ནས། [༦]«པེ་ སུ་ར་ཏ། [༧]«པེ་»«སྣར་»ལ། [༨]«པེ་»«སྣར་»་དུ། [༩]«པེ་»པ།
[༡༠]«པེ་»«སྣར་ཨཁྲུ། [༡༡]«པེ་»«སྣར་»སར། [༡༨]«པེ་ བསོད། [༡༨]«པེ་»«སྣར་ རིལ། [༢༢]«པེ་»
«སྣར་»ཕྱོགས། [༡༨]«པེ་»«སྣར་ གི།
[༡]«སྣར་»བཏཀ [༨]«པེ་ གྱི། [༢]«པེ་»«སྣར་» གིས། [༤]«པེ་»«སྣར་ དེ་། [༥]«པེ་»«སྣར་»
བོད། [༦]«པེ་»«སྣར་»པའི། [༧]«པེ་»ཀྱིས། [༨]«སྣར་ བརྩའི། [༩]«པེ་»«སྣར་མེན།
[༡]«པེ་»«སྣར་»་ཤྲི་སཱནཱ་ཏྲས་ཀྲོསྤྲ་ཙྪའོ།
བསྡུར་འབྲས་རེའུ་མིག
སྒྲང་ཡག

དཟ་གཞ། སྡེ་དགེ། པེ་ཆིན། སྣར་ཐང། རྞོ་ནི།

སྡེ་ཚན། སྤྲིུང་ཡིག སྤྲིུངས་ག མདོ སྤྲིུངཡིག

ཟད་རྟག དེ བེ བེ

ཚན་གྲང

ལྗབ། -- བ་--

ཟང་།

ཚེག་ཁྱིམ།

96---1049


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*