བཇུར་འབྲས་རེའུ་མིག
གྱུད། ()

དཟ་གཞ། སྡེ་དགེ། པེ་ཆིན། སྣར་ཐང་། ཟ་ནི།

ཟེ་ཚ། སྒྱུད གྱུད་འགྲེག སྒྱུད

ཟད་རྟག ཟི དི དི

ཚན་གྲངས།

ལྗབ། -- --ན་-- བ་

ཟང་།

ཚེག་ཁྱཾམ།

་་་
་་་

་་་
་་ --
་་་་
་་
་་
་་་་
་་
23 --43


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*