འདི་ཡིས་རྡོ་རྗེ་ཅན་མཉེས་ཤིང་། ཡེ་ཤེས་མེ་ཡང་རབ་མཉེས་སོ།
རྒྱལ་བ་རྟག་པ་མཉེས་པ་དང་། གསེར་གྱི་འོད་ཀྱང་མཉེས་འགྱུར་ཞིང་།
པདྨ་གར་ད་བང་མཉེས་པར་འགྱུར། རྟ་མཆོག་བདག་པོ་མཉེས་འགྱུར་ཞིང་།
དེ་བཞིན་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་དབང་ཕྱུག་ཆེ།
སྟོབས་ཆེན་རླུང་དང་ཁྱབ་འཇུག་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་དང་གཤོལ་ལྡན་དང་།
ཟླ་བ་ཉི་མ་འཇིགས་པའི་གཟའ། ས་དང་ཞགས་པ་འཛིན་པ་དང་། ལུས་
ང་ན་
དེ་བཞིན་སྲིན་པོ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་ནི་ཀླུ། དྲི་ཟ་ལྷ་མིན་་་་་་་་
མིའམ་ཅི།
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གནས་པའི་ལྷ། འོག་མིན་དུ་ནི་གནས་པ་དང་།
གང་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོར་གནས། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་གནས་པ་དང་།
འཕྲུལ་དགའ་ཡི་ནི་ལྷ་རྣམས་དང་། གང་ཡང་གནས་གཙང་ཉེར་སོན་དང་།
འོད་ཟེར་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་གནས། མི་མཇེད་ཁམས་སུ་གན་ས་པ་དང་།
གླིང་བཞི་པར་གནས་སེམས་ཅན་དང་། གང་ཡང་ཁམས་གསུམ་གནས་པ་དང་།
རྩྭ་ལྕུག་འཁྲི་ཤིང་ལ་སོགས་པ། སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་སེམས་ཅན་དང་། གང་
ཡང་རབ་
དགའི་སར་གནས་དང་། གང་ཡང་དྲི་མེད་ཕ་རོལ་སོན་། འོད་་་་་་་
འཕྲོ་བ་ལ་གནས་པ་དང་།
མི་གཡོའི་གོ་འཕང་ལ་གནས་དང་། ཆོས་སྤྲིན་
རྗེས་སོང་གང་དག་དང་། གང་དག་སྦྱང་དཀའ་ལ་གན་ས་དང་། རིང་དུ་
སོང་བར་
གནས་པ་དང་། འོད་བྱེད་པ་ལ་གནས་པ་དང་། གང་དག་མངོན་
གྱུར་
གན་ས་པ་དང་། ལེགས་པའི་བློ་གྲོས་གང་གནས་དང་། ས་བཅུའི་་་་་་་་
དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་དང་།
གང་ཡང་འཕགས་པའི་གང་ཟག་བརྒྱད།
རྫོགས་སངས་རྒྱས་དང་ཉན་ཐོས་དང་། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་ནི། ཡི་་་་་
དྭགས་དམྱལ་བ་
དུད་འགྲོ་དང་། ལྷ་དང་ལྷ་མིན་མི་རྣམས་ཀུན། སྦྱིན་སྲེག་
23-- 81


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*